Creëer een Verandering

Schermafbeelding 2014-09-25 om 11.13.45

Ik ken momenten in mijn leven dat het leven voelt als ‘van hetzelfde’, alsof ik leef op de automatische piloot. Wakker worden, mijn taken doen, naar mijn werk gaan, het volgen van de dagelijkse routines. In deze periodes ervaar ik vaak stress en tijdsdruk in mijn leven. Het voelt dan alsof ik geleefd word door het leven in plaats van dat ik mijn leven leef. In die periodes koos ik vaak voor het bekende en gestructureerde uit angst.

Deze laatste maand, september – de maand van verandering – (heb ik ergens gelezen), voelde ik een verlangen in mij. Een verlangen om eruit te breken, een verlangen naar vrijheid en het doorbreken van mijn gewoontes. Dingen anders te doen en mijzelf en mijn leven anders te ervaren. Ik merkte een verlangen naar een injectie van opwinding, nieuwe impulsen, levensenergie en nieuwheid. Zoals het veranderen van mijn dieet en het uitproberen van nieuwe recepten. Nieuwe smaken, nieuwe kleuren, nieuwe structuren, nieuwe ingrediënten, nieuwe sensaties. Ik kwam tot het besef dat de manier waarop ik mijn leven leefde mijn ziel niet meer voedde. Ik had behoefte aan verandering. Voor mij was ‘verandering’ een woord dat gepaard ging met grote nieuwe stappen, grote nieuwe keuzes en veranderingen. Zoals het veranderen van baan, verhuizen naar andere plaatsen, reizen naar andere landen, grote nieuwe impulsen. Zoals je kunt lezen is ‘groot’ een belangrijk woord in deze:-) Ik heb geleerd dat ‘grote’ niet belangrijk is in het creëren van transformationele veranderingen. Het gaat om het maken van kleine veranderingen elke dag, bewust kiezen voor verandering en nieuwe ervaringen. Ik kan kleine veranderingen, geleid met liefde Nu maken, waar ik nu ben en met wat ik nu aan het doen ben. Dus koos ik september als de maand van: elke dag ‘iets nieuws doen’. Dus nu, tijdens het schrijven van deze blog, wat kan ik veranderen om iets nieuws te ervaren?

Voordat ik deze vraag kan beantwoorden moet ik natuurlijk eerst weten wat mijn gewoontes zijn om ze te kunnen veranderen. Even voelen… mijn gewoonte is om te schrijven aan mijn bureau. Dus terwijl ik nu aan het schrijven ben zal ik opstaan en kies ik een andere plaats in mijn huis op verder schrijven.

Hier zit ik dan, op de grond met mijn laptop op de bank … mmm … dit is nieuw. Nieuw uitzicht, nieuwe lichaamspositie en houding. Andere veranderingen die ik maakte in de laatste maand waren: het verwijderen van facebook van mijn telefoon, het dragen van een nieuwe kleur, eten op het strand voor de les in plaats van thuis, het rijden in een achterwaarts zitje in de metro in plaats van naar voren, het eten van mijn lunch buiten het kantoor, meezingen in een koor. Ja, deze veranderingen brachten me een gevoel van levendigheid, inspiratie, geluk en dankbaarheid. Er waren ook dagen deze maand dat ik niet iets nieuws heb gedaan en koos voor een verblijf in mijn comfortzone. Excuses als ‘ik ben moe en heb het druk’ waar mijn motivatie en excuus. Natuurlijk al mijn excuses zijn mijn eigen creatie en keuze. Mij daarvan bewust zijnde vond ik de overtuiging dat het veel moeite en tijd kost om een verandering te creëren. Ik moest mezelf eraan herinneren dat een kleine kleine verandering ook een verandering is. Dus, het verplaatsen van de plant in mijn woonkamer, het bewaren van de afwas voor morgen, het opdoen van rode lippenstift. Dit zijn voor mij kleine nieuwe dingen. Nieuwe input, een nieuwe impuls voor mijn zenuwstelsel. Tijdens het maken van de veranderingen nam ik twee sensaties waar op hetzelfde moment. Een daarvan was de angst en de andere opwinding. De neiging om geen verandering te creëren merkte ik op wanneer ik angst en/of ongemak voelde. Een verlangen om terug te gaan naar oude gewoontes kwam dan opduiken. Toen ik overwoog om bij het oude te blijven voelde ik een fysieke sensatie rond mijn hart en een emotioneel verlangen dat mij ondersteunde om de liefde en het onbekende te kiezen. Ja, het is een reis in het bevriend raken met het onbekende en met ongemak. Ongemak is een ‘goede’ plek om te vertoeven. Dit werd nog duidelijker tijdens mijn Nia Black Belt Training en hoe ongemak eindeloze creativiteit stimuleert. Dus wanneer je een kleine verandering maakt doe je best om een verandering te maken die (een beetje) ongemakkelijk aanvoelt. Dan weet je dat het echt nieuw is:-) Dat is waar de magie begint en ik kan je vertellen, als je de verandering maakt zal het je belonen. Het voelt zoooo goed! Ik heb besloten deze uitdaging mee te nemen naar de maand oktober: elke dag iets nieuws te doen. Doe je met me mee? Zo ja, deel je ervaringen op de blog-pagina. Ik hoor ze graag!

Hoe creëer je veranderingen:

1) Ontdek wat je gewoontes zijn;
2) Zet ‘verandering’ als de focus van de dag;
3) Maak een herinnering voor jezelf (telefoon-alarm, schrijf het in je agenda, hang een briefje op ergens waar het opvalt)
4) Wees alert, leef je dag zo bewust mogelijk. Elk moment is een moment dat je kunt kiezen om een verandering te maken, om iets nieuws te beleven en weet dat wanneer je dat doet, je een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe ervaring te creëert.

Hier zijn enkele ideeën voor het creëren van veranderingen en om je dagelijkse routines weer speciaal, nieuw en fris te maken:

 •  verplaats meubels
 • maak een nieuwe recept of plaats een nieuw ingrediënt op je bord
 • neem de trap in plaats van de lift
 • bellen ipv tekstberichten sturen
 • ga aan de andere kant van je bed liggen
 • zeg ja in plaats van nee
 • zet de wekker een keer midden in de nacht
 • zet de tv uit
 • neem een nieuwe route naar je werk
 • dans in plaats van lopen

Wees de verandering die je wilt zien in de wereld!

In liefde,

Esther

Advertisements

Schermafbeelding 2014-09-25 om 11.13.45

I know moments in my life that life feels a little like ‘same-same’. As if I am living on an automatic pilot. Waking up, having my routine, do my tasks, my job, etc. In these periodes I often time experience stress and time pressure in my life and then I feel like I am lived by life instead of me living my life. In those periodes I often choose to stay in a structured, known place out of fear.

This last month, September – the month of change – (I have read somewhere), I noticed a longing inside of me. A longing to get ‘out’, break free, breaking my habbits. Do things differently and experience myself and my life differently. I noticed a longing for an injection of excitement, new impulses, life-force energy, newness. Like changing my diet and trying out new recipes. New flavors, new colors, new textures, new ingredients, new sensations. I came to realize that the way I was living my life was no longer feeding my soul. I needed a change. For me change was a word that indicated new big steps, new big choices and changes. Like changing jobs, moving to other places, travel to new countries, big new impulses. As you can read ‘big’ is a important word in this 🙂 I have learned that ‘big’ is not important in creating transformational changes. It’s about making small changes each day, consciously chosing change and new experiences. I can make small changes guided with love in this moment, where I am right now and with what I am doing now. So I chose to take September as the month of ‘doing something new’ each day. So, while writing my blog, what can I change to experience something new?

Well before I can answer this question I ofcourse have to know what my habbits are in order to change it. Well let me feel…my habbit is to write at my desk. So while writing now I will stand up and choose another place in my home to pick up writing agian:-)

Here I am sitting on the floor with my laptop on my couch…mmm…this is new. New view, new bodyposition and posture. Other changes I made in the last month where:

deleting facebook from my phone, wear a new colour, eating at the beach before class instead of at home, driving in a backwards seat in the metro instead of a foreward one, eating my lunch outside of the office. Yes, these changes brought me a sense of aliveness , inspiration, happyness and gratitude. There where also days this month I didn’t do something new and chose to stay in my comfortzone. Excuses as ‘I am tired or under pressure’ where my motivation. Ofcourse all of my excuses are my own creation and choise. Being aware of that, I found the belief that it takes a lot of effort to create a change. I had to remind myself that a tiny small change is a change as well. So, moving the plant in my livingroom, saving the dishes for tomorrow, putting red lipstick on. These are new things as well. New input, a new message for my nervous system. While making the changes I noticed two sensations present at the same time. One was fear and the other excitement. I noticed the tendency not to proceed when I felt fear or discomfort. A desire for going back to old habbits showed up. When I was contemplating to stick with the old I felt a physical sensation around my heart and emotionally a desire that supported me to choose love and the unknown. Yes, it’s a journey into befriending the unknown and discomfort. Discomfort is a ‘good’ place to be in. This became even more clear during my Nia Black Belt Training and how discomfort stimulates endless creativity. So when you make a small change do your best to make a change that feels (a little) discomfort. Then you know it’s realy new:-) That is where the magic begins and I can tell you, when you make the change it will reward you. It feels soooo good! I decide to stick with this challange. I will take this with me into the month of October: do something new every day. Are you joining me? If so, please share on this blog-page. I would love to hear your exeriences!

How to create changes:

 1. Find out what you habbits are;
 2. Set ‘change’ as the focus for the day;
 3. Create a reminder for yourself (phone-alarm, write it down in your agenda, place a note somewhere you will see it)
 4. Be aware, live your day as consciously as possible. Each moment is a moment you can choose to make a change, to experience something new and know that when you do, you create a new reality, a new experience.

Here are some ideas of making changes and making life routines special, new and fresh:

 • move furniture
 • make a new recepe or place a new ingredient on your plate
 • take the stairs instead of the elevator
 • call instead of messaging
 • lay on the different side of your bed
 • say yes instead of no
 • put out the television
 • take a new route to work
 • dance instead of walk

Be the change you want to see in the world!

With love,

Esther

Non-Attachment ~ manifesting truth in Magical ways

if_you_believe_in_magic____by_dyingstate-d4yarci

For the last two months this is what I am consciously practicing: being non-attached. Being non-attached about attending this great dance therapy training in Germany, which I longed to participate in for a long while and was fully booked. Being non-attached if I would get this new job. Totally being open. Sending out my desires into the universe and then letting it go. Being ok and happy with whatever the outcome is. It has been freeing and bringing me peace. Embodying trust is how I love to call it. I can still remember when I first heard about non-attachment. It was in 2010, in an conversation with Michael Hamilton from Angel Valley, Spiritual Retreat Center in Sedona, Arizona. He invited me to go to the place of non-attachment and experience the power that lies within it. A foreign land for me at that time, being the control freak I was. 🙂 Now I have many experiences that have revealed the power of being non-attached. For me it is a practice in co-creating. Co-creating with my higher self, the universe, with something that’s greater then me and being open, receptive and committed to the present. What happens when I am non-attached: manifestation in magical ways.

Attachment for me means: clinging onto something, wanting to ‘make it happen’, being in control, having a picture of how it has to be, look like and be presented to me. It’s like sitting on the drivers seat behind the steering-wheel navigating the car in the so thought “right” direction, towards your desired destination totally occupied with the road. While non-attachment is like sitting in the passengers seat where I have my intent and at the same time can be receptive and open for the things that happen along the way. Enjoy the view and trust I am taken in the right direction, even if along the way I visit new places that I had not envisioned. Two weeks ago I was sitting in the train with my mom and she said: “wouldn’t it be great to have a car right now and drive to our destination with some good music”. I said: “that would be great” and I noticed that I imagined the car and surprisingly I was not sitting in front of the steering wheel, where I “normally” would be sitting without a doubt. I saw myself with my feet up on the dashboard enjoying the ride and the music. This was, a so-called aha-moment. This insightful metaphor was telling me that something has changed within me. I have embodied a more receptive side of me, which I am enjoying very much.

I can check with myself if I am attached to the outcome of something. I can imagine not getting what I want or desire and pay attention to my emotions and feelings. When I feel for example less happy, fearful, disappointed, angry or frustrated I know I am attached to the outcome and not in a place of trust. Non-attachment for me is totally being with what is. Knowing what will be manifested is supposed to happen.

Non-attachment doesn’t mean I don’t care or that I don’t have any longing, wishes or desires. Non-attachment for me means trust that the manifestation of these desires and wishes will happen if they are in divine order, for my highest good and that of others. It doesn’t mean that I am inactive or powerless. It means I am active and responsible for my path in life with the guiding force of trust, love, openness, peace, flow and natural time. I know what my “task” is and what the task of the universe is. I send out my desires as clear and pure as I can in the moment, I choose love over fear as best as I can and then the most important step is…to let go and trust. Being open and receptive. Live life and be in love with the moment, even when there is pain or grief. All is well, even feeling pain, fear etc! You can apply this “practice” to everything. For example the new house you desire, a new job, a new love…you name it.

Process

1)     What would you like to experience in your life? What would you like to have, be, do?

2)     Make a choice. There is no wrong or right. Just make a choice and you can say out load or inside of you ‘I choose …’ Writing down your choice and saying it up loud has a greater power to it.

3)     Is there any step that needs to be taken (in this moment) in that direction? Take one step at a time. Do you need to call somebody, sign-up for a job, do a bid on a house, book your trip, take time off, what can you do in this moment that feels good and exciting to support and empower your choice. This is the way you let the universe see you are serious…that you mean it. Make that step. This shows commitment: that’s something different then attachment by the way. Commitment means showing-up. Doing your part of the process.

4)     Now let it go…go within and see if you can come to this place where you can be non-attached to any outcome. If you get or not get it. Letting go can be felt as: opening both of your hands with palms up, take a deep breath and let them relax on your lap. “all is well now and so it is”.

5)     TRUST. Be with it in trusting ways. Know that your wish is being taken care off. By trusting you strengthen your ‘trust muscle’.

Also trust your inner voice, your intuition. It will tell you what to do next, in perfect timing. If there is another step for you to take you will feel it, you will know. It can be presented in many ways, a gut feeling, a feeling of excitement, a great idea that pups up in your head, an insightful dream, a person you meet with great advice etc. So the last step but not the least:

6) Be open, Be here in the present and See what’s now. There is only now!

By letting go you can observe what’s growing and what is meant to die. Stay on your path and walk it with excitement. Knowing all is perfect. I am not saying that’s always easy. I found out that when it comes to desires and wishes that touches the core of your being this is a challenge, but worth taking:-)!

To embody non-attachment I use:

Affirmations

This is what I use ‘dancing through life’. Repeating an affirmation or manta in my head whenever I feel the attachment or the desire to control the situation.

Affirmations I am using are:

–        I trust the process.

–        All that is meant for me will be manifested. All that’s in my highest good and that of others will be done.

You can create and use any affirmation that resonates with you.

A “technique”

The Sedone Methode has helped me in beautiful ways in becoming ‘neutral’ and open. The technique teaches to first go to one ‘side’: experience all feelings, pictures, smells etc. imagining that you will receive what you desire. Feel them, invite them all in and then on a breath out release them. Let them go. Free them. You can repeat as many times as desired till you feel a kind of open, neutral sensation. Then go to the ‘other side’. Experience what you will feel if it what you desire will not be manifested. What if it would turn out totally different? Invite the feelings in, embrace them and let them go on a breath out. Also here repeat as long as you desire till you feel this openness, this sense of non-attachment. Eventually after a few repetitions you will feel “neutral”, in the center and open.

By practicing non-attachment I feel that I am manifesting in magical ways and with ease. I am manifesting in a balanced way where there is a part of doing and then the biggest part of the process is non-doing: being with, trusting and staying open for what comes, grows, shows-up. And when it shows up, I still have a choice: do I invite it in or say goodbye. For me coming from a place of being in control and ‘making it happen’, I just love this feeling of co-creating and most of all the power of receiving.

I named this blog, manifesting in magical ways, because often times the things my mind sees as impossible become possible. Even better, they where manifested and even better then that…they where manifested with ease and grace! Why?, because what’s manifested is manifested out of the place of love and truth and is for the highest good off all concerned. I belief the universe supports that which is for our highest good and comes from a place of truth.

I got the job and yes I have attended this amazing workshop in Germany that was fully booked, and so much more has been manifested and yes with ease!

Another beautiful example from a friend:

He desired a specific internship. He found a perfect company for the internship. His heart was saying yes…yes…yes! when he found this company. They had this perfect vision and mission that matched his passion as well as his competence. He signed in for a meeting. In this meeting he heard he was a perfect match but all internship positions where already full. He got back home, feeling disappointed and eventually choose to trust. He said: “well universe I choose to do my internship at this company or somewhere that’s even better” and he let it go. A week later he received a phone call. They created a space for him! He wanted it so badly, but let it go, came to a point of non-attachment and suddenly he received a phone call that a spot opened up. Voila! Something the mind couldn’t figure out.

Your job is to send out the “what”. The universe will take care of the “how”. You don’t have to figure that out! How nice is that, right? Non-attachment opens the field of all possibilities when we let go of control, attachment and travel into trust.

Do you belief in magic? I do!

 

With love,

Esther

 

 

Birth into Being

moon

Stillness is everywhere not only here, within, but also over there.

No-Thingness is pulsing, softly touching and caressing my skin.

It’s presence is gentile and lovingly inviting me in.

My back starts to relax while my mind says: “what to begin?”

‘Sssshhhh’, whispers my heart. Please let us enjoy.

Curl up under the blanket of timelessness and be held in it’s grace.

This quietness is rare. Let’s embrace this visitor, he is sacred and he is here.

 

Soulstirring Spaciousness

Simultaneously arriving

Opening the doors from within, one by one

Undressing me till I am naked

Every breath is revealing me, revealing me more and more

It’s like looking in the eyes of a lover

Being birthed into being, like never before.

De sensatie van Waarheid

Image

Kan jij de sensatie van waarheid herkennen en voelen? Waarheid is een sensatie hetzelfde als angst, vreugde en liefde. Ik kan de waarheid ervaren als een fysieke sensatie. Ik hoef niet te denken over of iets waar is of niet. Ik kan de waarheid waarnemen door mijn zintuigen en dat kan jij ook.

In mijn vorige blog schreef ik over de kracht van subtiliteit en de sensatie van genot. Hoe het bewust worden van subtiliteit mij meer genot, inzicht en leiding bracht in mijn leven. Bewust worden van subtiliteit geeft mij ook de mogelijkheid om “onder water te kijken”. Om te zien onder de oppervlakte, verder te kijken dan de sluier van illusie en Waarheid te voelen. Het is alsof ik mijn hele wezen en bewustzijn verbind met een veld van waarheid wanner ik verbonden en bewust ben van de subtiele boodschappen die ik ontvang via mijn zintuigen. Bewust verbonden zijn met mijn zintuigen versterkt mijn zesde zintuig: mijn intuïtie, het zien van de waarheid zonder te kijken. Ik kan vragen: Vertel ik de waarheid? Schrijf ik de waarheid? Spreekt iemand anders de waarheid? Is dit de waarheid? en ontvang de antwoorden door mijn sensaties.

Wat is waarheid?

Ik kan delen wat waarheid is voor mij. Naar mijn mening zijn er twee vormen van Waarheid.

Waarheid van de geest (het verstand): Ik weet dat iets waar is. De waarheid van de geest gaat over feiten over wat ik heb geleerd en ervaren op school en in het leven. Bijvoorbeeld: Ik heb geleerd dat de wereld rond is en niet plat. Ik heb ervaren dat vuur heet is en niet koud. Het gaat over wat ik geloof.

Waarheid van het hart: is de waarheid die, zoals ik graag beschrijf, komt van het centrum van alle centra. Komend vanuit de kern, de essentie van alle dingen en wezens. Voor mij is dit de Waarheid met een hoofdletter W. Ik ervaar deze waarheid door middel van sensatie en resonantie. Ik voel deze vorm van waarheid. Waarheid in deze zin is gerelateerd aan de afstemming van mij met mijn hogere zelf, het universum, god, liefde of hoe je het ook wilt noemen. Deze waarheid gaat verder dan de sluiers van illusie. Voorbij mijn verhalen, voorbij mijn mening, voorbij mijn waarneming van de dingen, voorbij…de illusie waarin ik leef. Deze waarheid Weet, zelfs wanneer mijn verstand het niet begrijpt. 1 en 2 wijzen op het essentiële verschil tussen iets dat waar is voor mij en de Waarheid. In dit blog wil ik dieper ingaan op de tweede vorm van waarheid, de Waarheid, komend uit het hart.

Dus, hoe kan ik de sensatie van waarheid waarnemen? Hoe voelt het? Hier zijn enkele voorbeelden van de kwaliteiten van de sensaties die ik ervaar:

Kwaliteiten van waarheid: Voornamelijk voelt het SCHOON, helder, zuiver, licht, open, liefde, expansief, gecentreerd, neutraal, als een stroom door mijn lichaam, begeleid met een diepe ontspannen ademhaling en mijn energieniveau blijft stabiel of verhoogt.

Kwaliteiten van onwaarheid: Voornamelijk voelt het VERVUILD , hard, dikke, zwaar, jeukend, spanning in mijn buik, mijn spieren trekken samen, mijn ademhaling is oppervlakkig, mijn emotionele energie intensiveert en mijn energieniveau neemt af.

Mijn bewustzijn van deze sensaties is afhankelijk van mijn bereidheid om de waarheid te ontvangen en met de waarheid en met wat er in het moment aanwezig is te zijn. Stel jezelf een vraag met de intentie de waarheid te ontvangen en neem een moment om het te voelen. Wat voel je? Welke kwaliteiten van de sensaties neem je waar? Een goede vraag om mee te spelen is, heb ik de waarheid verteld (over mezelf, over de ander, over iets)?Zelfs als je weet dat je de waarheid hebt verteld, vraag het alsnog en ervaar welke sensaties je ontvangt en wat ze je vertellen. Een andere vraag om mee te spelen is, wil ik dit of dat echt? Door jezelf vragen te stellen train je je lichaam, geest, emoties en spirit om de subtiele boodschappen van je sensaties te ontvangen en hen tot je te laten spreken. Na een tijdje hoef je deze vragen niet meer te stellen. Je zult het meteen “weten” via de stem van je lichaam en de verschuivingen die je ervaart in energie, omdat je bewustzijn is vergroot en je nu meer aanwezig bent in je lichaam en in het moment.

Handelen naar de waarheid is niet altijd leuk en fijn 🙂 De meeste tijd nodigt het me uit om uit mijn comfort zone te stappen en ideeën, wensen en verlangens die ik heb los te laten. Vaak gaan de sensaties voorbij mijn verstand. Door ervaring weet ik nu dat het een goed teken is, als je verstand er geen touw aan vast kan knopen. Het vraagt veel moed, vertrouwen en zelf- liefde om te handelen op basis van deze sensaties ook al weet ik nog niet waar het mij heen zal leiden. De grootste angsten die mij weerhouden om volledig en vrij te handelen naar deze waarheid zijn: wat andere mensen zouden kunnen denken van mij en de angst niet genoeg te hebben. Wat zijn de jouwe? Welke angsten houden jou tegen om te handelen naar de waarheid, jouw waarheid? Een voorbeeld dat ik zou willen delen is mijn vertrek naar de Verenigde Staten in augustus 2013 voor 4 weken vakantie. In de tweede week van mijn vakantie vertelde mijn sensaties, als een innerlijke stem, dat ik niet zou vertrekken naar Nederland op de geplande vertrekdatum. Ik zou langer blijven. Mijn verstand werd gek. Wat? Echt niet!!! Je hebt een baan, een appartement…je hebt eindelijk stabiliteit opgebouwd in Nederland…Je…Gaat… Naar…Huis!!! Pffff…ik kan je zeggen dit was een uitdaging. Mijn verstand wilde onmiddellijk dingen uitzoeken en uitpuzzelen mij kennende en al wetend wat ik zou besluiten, nog voordat ik het bewust door had, hahaha. De stem van het verstand is veel luider dan de subtiele stem van mijn lichaam. Maar de subtiele stem van mijn lichaam is zo veel meer krachtiger en intenser omdat het Waarheid resoneert. Nou…je weet waarschijnlijk al wat er gebeurd is. Ik bleef voor 3 maanden, gaf mijn baan op en de mogelijkheid bood zich aan mijn appartement te verhuren, en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb! Ik heb vaker ervaren dat mijn verstand iets wilde en een subtiele sensatie mij vertelde, nee. Mijn verstand wilde het heel graag en probeert mij dan te overtuigen met dwingende verklaringen, beloften en overtuigingen om mijn gevoel te veranderen en te kiezen voor wat het wil en/of nodig heeft. Soms is er een deel van mij die hoopt dat het verstand wint en de waarheid kan overrulen…maar goed ik weet nu beter. Ik kan je vertellen dat mijn verstand vele redenen heeft om te verantwoorden waarom het geloof wat het gelooft en wil wat het wil. Ik weet nu dat de subtiele sensatie mijn waarheid is. Het vertelt me dat wat mijn geest wil of mijn ego op dat moment, niet voor mijn hoogste goed is. Er is niets mis om toch te kiezen voor de keuze van het verstand. Probeer alleen eens een keer te luisteren en te handelen naar het subtiele gefluister van de waarheid en zie wat of waar dat je brengt:-)

Tips voor het leven van Waarheid in de verschillende sferen:

Fysiek

 • Beweeg en dans in waarheid, luister naar de mogelijkheden van jouw lichaam.
 • Voed je lichaam met voedsel en dranken die in waarheid zijn met de behoeften van je lichaam.
 • Handel naar de stem van je lichaam.
 • Reinig je lichaam regelmatig van de binnenkant (cleanse) en de buitenkant (scrub).

Mentaal

 • Spreek en schrijf de waarheid naar jezelf en naar anderen.
 • Laat de verhalen los die zijn gecreëerd in je hoofd.
 • Wees je bewust van je gedachten en reinig ieder van hen. Zijn ze echt waar?

Emotioneel

 • Erken de emoties die je voelt als een energie (niet als een verhaal).
 • Wees trouw aan wat je voelt, laat alle emoties door je heen stromen.

Spiritueel

 • Breng Jezelf tot expressie. Wees Jezelf, authentiek en uniek.
 • Loop je eigen pad.
 • Maak keuzes uit liefde niet uit angst.
 • Houd van jezelf.

Conclusie: Lose your mind and come to your senses! 🙂

 

Met liefde en in waarheid,

Esther

The sensation of Truth

Image

Can you sense and recognize the sensation of truth? Truth is a sensation same as for fear, joy and love. I can experience truth as a physical sensation. I don’t have to think about if something is true or not. I can perceive the truth through my senses and so can you.

In my previous blog I wrote about the power of subtlety and the sensation of pleasure. How becoming aware of subtlety brought me more pleasure, insight and guidance in my life. Becoming aware of subtlety also gives me the opportunity to “look under water”. To see below the surface, to look beyond the veil of illusion and sense Truth. It is as if I am connecting my whole being and awareness to a field of truth when I am connected and aware of the subtle messages I receive through my senses. Consciously being connected to my senses heightens my six sense: my intuition, seeing truth without looking. I can ask: Am I telling the truth? Am I writing the truth? Is someone else speaking the truth? Is this the truth? and receive the answers through my sensations.

What is truth? I can share what truth is to me. In my opinion there are two forms of truth.

1| Truth from the mind: I know that’s something is true. The truth from the mind is about facts about what I have learned and experienced in school and life. For example: I learned that the world is round and not flat. I experienced that fire is hot and not cold. It’s about what I belief.

2| Truth from the heart: is truth coming, as I like to describe, from the center of all centers. Coming from the core, the essence of all things and beings. For me this is The Truth with capital T. I perceive this truth through sensation and resonance. I sense this form of truth. Truth in this sense is related to the alignment of me with my higher self, the universe, god, love or what ever name you please. This truth goes beyond the veils of illusion. Beyond my stories, beyond my perception of things, beyond… the illusion I am living in. This truth Knows even when it doesn’t make sense to my mind. 1 and 2 point out the essential difference between something being true for me and the Truth. In this blog I would like to dive deeper in the second form of truth, the Truth, coming from the heart.

So, how do I perceive this sensation of Truth? How does it feel like? Well…here are some examples of the qualities of the sensations I experience:

Qualities of truth: first and foremost it feels like CLEAN, clear, pure, light, open, love, expansive, centered, neutral, as a flow through my body, companied with deep relaxed breathing, and my energy level sustains or increases.

Qualities of untruth: first and foremost it feels POLLUTED, harsh, thick, heavy, itchy, as tension in my stomach, my muscles contract, I am slightly breathing, my emotional energy intensifies, my energy level is decreasing.

My awareness of these sensations depends on my willingness to receive and be with the truth and with what Is in the moment. Ask yourself a question with the intent to receive truth and take a moment to sense. What do you sense? What qualities of sensation do you perceive? A great question to play with is, did I tell the truth (about myself, about the other, about anything)? Even if you ‘know’ you did, ask it and see what sensations you receive and what they are telling you. Another question to play with is, do I really want this or that? By asking yourself questions you train your body, mind, emotions and spirit to receive the subtle messages of your sensations and to let them speak to you. After a while you don’t have to ask these questions any more. You will “know” right away through the voice of your body and the shifts you experience in energy, because your awareness has expanded as you are now more present in your body and in the moment.

Acting on truth is not always fun:-) Most of the time it invites me to move out of my comfort zone and also to let go of ideas, wishes and desire I have. Often time the sensations doesn’t make ‘sense’ to my mind. It asks a lot of courage, trust and self-love to act on it not even knowing yet where it will lead me. The biggest fears that holding me back on acting fully and freely on truth are ‘what other people might think’ and ‘not having enough’. What are yours, which fears are holding you back to act on truth, your truth? An example I would like to share is me taking off to the USA in august 2013 for 4 weeks of holiday. In the second week my sensations, as a inner voice, where telling me that I was not leaving on the planned departure date. I was staying longer. My mind was going crazy. What? No way!!!! You have a job, you have a apartement….you finally had build some stability in The Netherlands….You Are Going Home! Pffff…I can say this was challenging. The mind immediately wanted to figure things out knowing me and what I would chose before I did, hahaha. The mind’s voice is much louder then the subtle voice of my body. But the subtle voice of my body is so much more powerful because it’s resonating Truth. Well…you probably already know what happened. I stayed for 3 months, gave up my job and the opportunity presented to me to rent out my apartment, and I am so glad that I did! I often time experienced that my mind wanted something and a subtle sensation was telling me no. My mind wanted it badly and tries to convince me with compelling statements, promises and beliefs to make up my mind and choose what it wants/needs. Sometimes a part of me hopes the mind wins and can overrule the truth…but well I know better now. I can tell you my mind has many reasons to justify why it beliefs and what it wants. I know now that the subtle sensation is my Truth. It’s telling me that what my mind wants or my ego in that moment, is not for my highest good. There is nothing wrong with choosing ether way. Just give it a try and listen to and act on the subtle whisper of truth and see what or where that brings you:-)

Tips for living Truth in the different realms

Physical:

 • move and dance in truth, listening to your body’s way.
 • Nourish your body with food and drinks that is in truth with the needs of your body.
 • Act on the voice of your body.
 • Cleanse your body temple once a while from the inside as well as the outside.

Mental:

 • Speak, tell and write the truth to yourself and to others.
 • Let go of the stories created in your head.
 • Be aware of your thoughts and clean each one of them up. Are they really true?

Emotional:

 • Acknowledge the emotions you are feeling as a energy (not as a story).
 • Be true to what you are feeling, allow all emotions the run through you.

Spiritual:

 • Express you. Be you, authentic and unique.
 • Walk Your path.
 • Make choices out of love not out of fear.
 • Love yourself

Conclusion: Lose your mind and come to your senses! 🙂

With love and in truth,

Esther

De Kracht van Subtiliteit

sleeping_beauty_by_anitaanti-d4kqnvs

Ik ben gewekt door sensatie. Ik ervaar mijzelf alsof ik in een nieuwe wereld ben. Alsof ik Doornroosje ben die na 100 jaar slaap wakker wordt en mij realiseer dat ik in een nieuwe realiteit ben beland. Wakker gekust door mijn prins genaamd Bewustzijn. Oh..ik kan je niet zeggen hoeveel ik houd van deze nieuwe realiteit! Ik ben IN mijn lichaam met al mijn zintuigen sterk geactiveerd. Mijn nieuwsgierigheid brengt me meer en meer INzicht en vooral meer plezier en genot. Hetgeen me dit keer, bij het ontwaken, diep raakt is de kracht van subtiliteit. Deze nieuwe realiteit gaat gepaard met een ander tempo van leven. Het is geaard, verbonden, vertraagd, met vele pauzes en veel momenten van Zijn… soms zijn vele pauzes aaneengesloten, waardoor er een lange pauze ontstaat waarin het veld van bewustzijn uitbreidt en extase ontstaat. Het is steeds weer mijzelf afstemmen op mijn lichaam, met haar communiceren. Mijn lichaam vragen stellen, liefdevol vragen wat het wil of nodig heeft. Het is zo mooi en geweldig als ik een antwoord ontvang. In het verleden had ik momenten als deze, maar nu is het meer constant waarin ik bewust kies om het meer en meer te belichamen en verankeren. Het uitbreiden van mijn bewustzijn en het vergroten van mijn ‘lichaams IQ’ .

Ik ben verbaasd over hoeveel stimulatie ik kan krijgen als ik hiervoor kies. Voor mij heeft het veelal te maken met de keuze aangeraakt te willen worden, van buitenaf. Om fysiek mijn huid, cellen en Zelf te openen om die ‘ander’ echt te ontvangen. Het is een constante oefening om open te blijven zeker wonend in een stad die soms overweldigend kan zijn. Maar zelfs nu bij het schrijven van deze blog… het bewust opmerken hoe mijn vingers voelen tijdens het typen op mijn laptop, het ontvangen van de mensen die lopen door de straat, de vogels die ik zie en hoor. Het leven wordt zo veel meer fascinerend als ik vertraag en kijk en ontvang wat is. Ik had lange tijd geleden gekozen en gewenst dat dit zou gebeuren. Het voelt alsof ik er nu klaar voor ben om het te ontvangen. Het kadotje uit te pakken als het ware. Alsof ik nu steviger verankerd ben in mezelf zodat ik mijn beschermingslaag naar beneden kan laten zakken en mijzelf kan openen in de wetenschap dat ik verbonden en gecentreerd kan blijven in mijzelf in relatie tot de ander, of dat andere. Dit opent een ander veld waarin ik geraakt word door het geluid van een vogel, het kietelend gevoel in mijn rug, de sensatie die ik voel van een stem die ik hoor en de blik in de ogen van iemand anders. Het openingsproces van mijzelf is hetzelfde als wat de natuur op dit moment laat zien in de beginnende lente. Daarnaast groeit mijn intuïtie door steeds meer bewust te worden van het veld van subtiliteit. Ik voel sneller subtiele veranderingen in energie. Subtiele verschuivingen in gewaarwordingen, gevoelens, emoties. Allen geven mij richting, leiding en antwoorden. De aanwezigheid in mijn lichaam op dit moment laat het doen van mijn dagelijkse activiteiten aanvoelen als een speel afspraak (zoals je die vroeg op de basisschool had met een klasgenootje), maar dan met mijn eigen lichaam. Plezier hebben met het voelen van sensaties. Een kind heeft namelijk ook niet veel nodig om zich te amuseren.

Voor nu, pauzeer voor een moment… voel je adem…je schouders… voel je zitbeentjes… benen en voeten. Voel je armen en vingers, je houding en nu …. kun je de sensaties die je ontvangt van de subtiele invloeden zoals die van de kleur van de letters in deze blog ontvangen, de geluiden die je computer maakt, het licht in de kamer? Activeer al je zintuigen (zien, voelen, proeven, horen, ruiken) en let op welke subtiele sensaties en informatie je ontvangt in dit moment. Alles telt mee, heb aandacht voor het kleinste detail. Vaak zijn we vooral gericht op wat er voor ons verschijnt en afspeelt… breid je bewustzijn uit naar achter, onder, boven en aan de zijkanten. Nu, vanaf deze staat van bewustzijn kun je ook dingen die misschien een beetje onaangenaam zijn voelen, bijvoorbeeld je houding, een geluid dat je hoort, je schoenen die je aan hebt… iets… merk het op en maak een verandering die jou en je lichaam meer genot opleveren? Maak de verandering en stem je weer af op je lichaam, voel… Misschien is er een beweging die je wilt maken…. maak hem…en voel weer…Het is een doorgaande reis naar meer en meer genot.

Op dit moment ben ikzelf aan het spelen met keuzes maken en ‘tweaken’: kleine veranderingen toepassen, met als doel meer genot creëren. Door het afstemmen op mijn lichamelijke sensaties kan ik de impact die ‘kleine dingen’ hebben voelen.  Bijvoorbeeld de kleur van de kleren die ik draag, het voedsel dat ik eet, hoe een boek op de tafel ligt en dit invloed heeft op mij, de muziek die ik speel, waar ik zit, wat ik zeg. Door hier bewust van te zijn kan ik keuzes maken met de intentie om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dit proces heeft voor mij veel te maken met eigen liefde en zelfzorg. Ik merk dat mijn eigen liefde groeit door genot te kiezen. Ik ben net terug van een wandeling in het park en oefende dit tijdens het lopen. Ik nam mijn enkel gewrichten waar, paste de plaatsing van mijn voeten aan (tweak), toen hield ik mijn schouders anders (tweak), toen liet ik mijn kaak los (tweak), toen bracht ik meer vloeibaarheid in de beweging van mijn bekken (tweak) en ga zo maar door… Mijn lichaam laat mij weten, door sensatie, wat te tweaken om sensationeel genot te kunnen ervaren. Hoe cool is dat! Wandelen wordt een massage, een wellness-behandeling, voeding voor mijn lichaam en ziel. Probeer het gewoon een keer!

Tips voor het creëren van genot in je dagelijkse leven:

 • Besteed aandacht aan detail. Kijken naar objecten, mensen, de natuur, het leven met nieuwsgierigheid. Alsof je het ziet voor de eerste keer en laat je beroeren. In Nia noemen we deze vorm van waarnemen ‘leven als kunst‘ (life as art). De manier waarop je je ogen gebruikt hebben invloed op wat je ontvangt en hoeveel je ontvangt. De visualisatie die ik vaak gebruik om mijn ogen zachter te maken en mijzelf hierdoor beter in staat stel om ‘de ander’ te ontvangen is voor te stellen dat mijn ogen in een strandstoel liggen. Relaxed en onderuit.
 • Tweak .. tweak en tweak. Je kunt dit doen wanneer je maar wilt en met wat je maar wilt. Zelfs door objecten in je woonkamer te verplaatsen en dan voelen of deze verandering meer genot oplevert. Geweldig om te doen tijdens de grote lente schoonmaak:-)
 • Creëer pauzes in je dag. Verlangzaam. Adem… check-in met je lichaam en vraag wat het nodig heeft of verlangt. Wees nieuwsgierig naar het antwoord. Open jezelf via al je zintuigen voor wat er is in het moment. In het begin kan het helpen om een alarm in te stellen als een herinnering of kies specifieke momenten zoals het wakker worden of naar bed gaan.
 • Maak ‘speel afspraakjes’ met je lichaam. Ga naar buiten voor een wandeling en maak het de meest aangename wandeling die je ooit hebt gehad. Dans in je woonkamer, ga dan naar een Nia les of een andere bewegingsles en kies alleen genot met de focus op het intiem communiceren met je lichaam.

Het is zo mooi om ook de kracht van focus en intentie te ervaren. Slechts twee maanden geleden schreef ik mijn eerste blogpost en deelde ik mijn focus en intentie voor het jaar 2014…nou…het is aan het gebeuren. Dank je wel lichaam, dank je wel geest en dank je wel Spirit!

Dat jullie allen ‘wakker’ gekust mogen worden door sensatie en aangeraakt door alles wat er is in het moment, nu, hier. Mocht je iets willen delen over jouw ervaringen, voel je vrij!

Met liefde en genot,

Esther