De Kracht van Subtiliteit

sleeping_beauty_by_anitaanti-d4kqnvs

Ik ben gewekt door sensatie. Ik ervaar mijzelf alsof ik in een nieuwe wereld ben. Alsof ik Doornroosje ben die na 100 jaar slaap wakker wordt en mij realiseer dat ik in een nieuwe realiteit ben beland. Wakker gekust door mijn prins genaamd Bewustzijn. Oh..ik kan je niet zeggen hoeveel ik houd van deze nieuwe realiteit! Ik ben IN mijn lichaam met al mijn zintuigen sterk geactiveerd. Mijn nieuwsgierigheid brengt me meer en meer INzicht en vooral meer plezier en genot. Hetgeen me dit keer, bij het ontwaken, diep raakt is de kracht van subtiliteit. Deze nieuwe realiteit gaat gepaard met een ander tempo van leven. Het is geaard, verbonden, vertraagd, met vele pauzes en veel momenten van Zijn… soms zijn vele pauzes aaneengesloten, waardoor er een lange pauze ontstaat waarin het veld van bewustzijn uitbreidt en extase ontstaat. Het is steeds weer mijzelf afstemmen op mijn lichaam, met haar communiceren. Mijn lichaam vragen stellen, liefdevol vragen wat het wil of nodig heeft. Het is zo mooi en geweldig als ik een antwoord ontvang. In het verleden had ik momenten als deze, maar nu is het meer constant waarin ik bewust kies om het meer en meer te belichamen en verankeren. Het uitbreiden van mijn bewustzijn en het vergroten van mijn ‘lichaams IQ’ .

Ik ben verbaasd over hoeveel stimulatie ik kan krijgen als ik hiervoor kies. Voor mij heeft het veelal te maken met de keuze aangeraakt te willen worden, van buitenaf. Om fysiek mijn huid, cellen en Zelf te openen om die ‘ander’ echt te ontvangen. Het is een constante oefening om open te blijven zeker wonend in een stad die soms overweldigend kan zijn. Maar zelfs nu bij het schrijven van deze blog… het bewust opmerken hoe mijn vingers voelen tijdens het typen op mijn laptop, het ontvangen van de mensen die lopen door de straat, de vogels die ik zie en hoor. Het leven wordt zo veel meer fascinerend als ik vertraag en kijk en ontvang wat is. Ik had lange tijd geleden gekozen en gewenst dat dit zou gebeuren. Het voelt alsof ik er nu klaar voor ben om het te ontvangen. Het kadotje uit te pakken als het ware. Alsof ik nu steviger verankerd ben in mezelf zodat ik mijn beschermingslaag naar beneden kan laten zakken en mijzelf kan openen in de wetenschap dat ik verbonden en gecentreerd kan blijven in mijzelf in relatie tot de ander, of dat andere. Dit opent een ander veld waarin ik geraakt word door het geluid van een vogel, het kietelend gevoel in mijn rug, de sensatie die ik voel van een stem die ik hoor en de blik in de ogen van iemand anders. Het openingsproces van mijzelf is hetzelfde als wat de natuur op dit moment laat zien in de beginnende lente. Daarnaast groeit mijn intuïtie door steeds meer bewust te worden van het veld van subtiliteit. Ik voel sneller subtiele veranderingen in energie. Subtiele verschuivingen in gewaarwordingen, gevoelens, emoties. Allen geven mij richting, leiding en antwoorden. De aanwezigheid in mijn lichaam op dit moment laat het doen van mijn dagelijkse activiteiten aanvoelen als een speel afspraak (zoals je die vroeg op de basisschool had met een klasgenootje), maar dan met mijn eigen lichaam. Plezier hebben met het voelen van sensaties. Een kind heeft namelijk ook niet veel nodig om zich te amuseren.

Voor nu, pauzeer voor een moment… voel je adem…je schouders… voel je zitbeentjes… benen en voeten. Voel je armen en vingers, je houding en nu …. kun je de sensaties die je ontvangt van de subtiele invloeden zoals die van de kleur van de letters in deze blog ontvangen, de geluiden die je computer maakt, het licht in de kamer? Activeer al je zintuigen (zien, voelen, proeven, horen, ruiken) en let op welke subtiele sensaties en informatie je ontvangt in dit moment. Alles telt mee, heb aandacht voor het kleinste detail. Vaak zijn we vooral gericht op wat er voor ons verschijnt en afspeelt… breid je bewustzijn uit naar achter, onder, boven en aan de zijkanten. Nu, vanaf deze staat van bewustzijn kun je ook dingen die misschien een beetje onaangenaam zijn voelen, bijvoorbeeld je houding, een geluid dat je hoort, je schoenen die je aan hebt… iets… merk het op en maak een verandering die jou en je lichaam meer genot opleveren? Maak de verandering en stem je weer af op je lichaam, voel… Misschien is er een beweging die je wilt maken…. maak hem…en voel weer…Het is een doorgaande reis naar meer en meer genot.

Op dit moment ben ikzelf aan het spelen met keuzes maken en ‘tweaken’: kleine veranderingen toepassen, met als doel meer genot creëren. Door het afstemmen op mijn lichamelijke sensaties kan ik de impact die ‘kleine dingen’ hebben voelen.  Bijvoorbeeld de kleur van de kleren die ik draag, het voedsel dat ik eet, hoe een boek op de tafel ligt en dit invloed heeft op mij, de muziek die ik speel, waar ik zit, wat ik zeg. Door hier bewust van te zijn kan ik keuzes maken met de intentie om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dit proces heeft voor mij veel te maken met eigen liefde en zelfzorg. Ik merk dat mijn eigen liefde groeit door genot te kiezen. Ik ben net terug van een wandeling in het park en oefende dit tijdens het lopen. Ik nam mijn enkel gewrichten waar, paste de plaatsing van mijn voeten aan (tweak), toen hield ik mijn schouders anders (tweak), toen liet ik mijn kaak los (tweak), toen bracht ik meer vloeibaarheid in de beweging van mijn bekken (tweak) en ga zo maar door… Mijn lichaam laat mij weten, door sensatie, wat te tweaken om sensationeel genot te kunnen ervaren. Hoe cool is dat! Wandelen wordt een massage, een wellness-behandeling, voeding voor mijn lichaam en ziel. Probeer het gewoon een keer!

Tips voor het creëren van genot in je dagelijkse leven:

  • Besteed aandacht aan detail. Kijken naar objecten, mensen, de natuur, het leven met nieuwsgierigheid. Alsof je het ziet voor de eerste keer en laat je beroeren. In Nia noemen we deze vorm van waarnemen ‘leven als kunst‘ (life as art). De manier waarop je je ogen gebruikt hebben invloed op wat je ontvangt en hoeveel je ontvangt. De visualisatie die ik vaak gebruik om mijn ogen zachter te maken en mijzelf hierdoor beter in staat stel om ‘de ander’ te ontvangen is voor te stellen dat mijn ogen in een strandstoel liggen. Relaxed en onderuit.
  • Tweak .. tweak en tweak. Je kunt dit doen wanneer je maar wilt en met wat je maar wilt. Zelfs door objecten in je woonkamer te verplaatsen en dan voelen of deze verandering meer genot oplevert. Geweldig om te doen tijdens de grote lente schoonmaak:-)
  • Creëer pauzes in je dag. Verlangzaam. Adem… check-in met je lichaam en vraag wat het nodig heeft of verlangt. Wees nieuwsgierig naar het antwoord. Open jezelf via al je zintuigen voor wat er is in het moment. In het begin kan het helpen om een alarm in te stellen als een herinnering of kies specifieke momenten zoals het wakker worden of naar bed gaan.
  • Maak ‘speel afspraakjes’ met je lichaam. Ga naar buiten voor een wandeling en maak het de meest aangename wandeling die je ooit hebt gehad. Dans in je woonkamer, ga dan naar een Nia les of een andere bewegingsles en kies alleen genot met de focus op het intiem communiceren met je lichaam.

Het is zo mooi om ook de kracht van focus en intentie te ervaren. Slechts twee maanden geleden schreef ik mijn eerste blogpost en deelde ik mijn focus en intentie voor het jaar 2014…nou…het is aan het gebeuren. Dank je wel lichaam, dank je wel geest en dank je wel Spirit!

Dat jullie allen ‘wakker’ gekust mogen worden door sensatie en aangeraakt door alles wat er is in het moment, nu, hier. Mocht je iets willen delen over jouw ervaringen, voel je vrij!

Met liefde en genot,

Esther

Advertisements

The Power of Subtlety

sleeping_beauty_by_anitaanti-d4kqnvs

I am aroused by sensation. I experience myself as I am in a new world. As if I am Sleeping Beauty waking up after 100 years of sleep and realizing I am in a different reality. Kissed awake by my prince sharming named Awareness. Oh boy and I love this new reality! I am IN my body with all of my senses highly activated. My curiousity brings me more and more INsight and most of all more pleasure. The first thing that really got to me this time is the power of subtlety. This new reality is companied with another phase of living life. It’s grounded, connected, slowed down, lot’s of pauses and so much beingness…sometimes many pauses blended together, creating a long pause in which the field of awareness expands and ecstasy exists. It’s over and over tuning into my body, communicating with it. Asking questions, lovingly asking what it desires or needs. It’s beautiful and so amazing when I receive the answer. In the past I had moments like this but now it’s more constant which I consciously choose to embody more and more. Expanding my awareness, increasing my body IQ.

I am just amazed about how much stimulation I can receive if I choose too. For me it has to do about choosing to be touched from the outside. To physically open my skin, cells and self to truly receive that ‘other’. It’s a constant practise to stay open especialy living in a city which can be overwhelming sometimes. But even now writing this blog….just noticing how my fingers feel typing on my laptop, receiving the people walking the streets, the birds I see and hear. Life becomes so much more fascinating when I slow down and look and receive what is. I chose and most of all desired it to happen a long time ago but it feels like I am now ready to receive it. As if I am now more firmly grounded in myself so I can let my defenses down and open. Knowing that I can stay connected and centered in myself when in relationship with the other or that other. This opens another field in which I am touched by the sounds of a bird, the tickling sensation in my spine, the sensation of a voice I hear and the look in somebody’s eyes. The openess is the same as nature is being right now in springtime. Besides that, by becoming more aware of this field of subtlety my intuition grows even more. I feel subtle changes in energy sooner. Subtle shifts in sensations, feelings, emotions. All giving me direction, guidance and answers. Being in my body now, doing my day to day activities feels like I am going out on a playdate with my body over and over again, having fun with sensing sensations! Just reminds me of a child, not needing much to have a great time.

Just for now as you are reading this blog….pause for a moment…sense your breath… your shoulders… sense your sitbones…legs and feet. Sense you arms and fingers, your posture and now….can you receive the sensations you receive from the subtle influences of the color of the letters in this blog, the sounds your computer makes, the light in the room. Activate all your senses (see, feel, taste, hear, smell) and notice what subtle sensations and information you receive through them in this moment. Everything counts, paying attention to the smallest detail. Often times we are mainly focused on what appears in front of us..so now expand your awareness around you, to your backside, underneath, above and at the sides of you. Now from this place of awareness you can also feel things that are maybe a little unpleasant, for example your posture, a sound you hear, your shoes that you have on…anything…notice it and make one change that could give you and your body more pleasure? Make that change and sense again…..Maybe there is a movement you want to make….make it…..and sense again…It’s an ongoing path to more and more pleasure.

On this moment I am playing with choices and tweaking. By tuning in to my bodily sensations I can sense the impact that ‘small things’ have. For example, the color of clothes I am wearing, the food I am eating, how I place a book on the table, the music I am playing, where I sit, what I say, and then having the intent to make life as pleasurable as possible. In this process a lot has to do with self-love and self-care. I notice that my self-love is growing from choosing pleasure. I just came back from a walk in the park and practised this while walking. Sensing my ankle joint, adjusting the placement of my feet (tweak), then holding my shoulders differently (tweak), then releasing my jaw (tweak), then moving my pelvis with more fluidity (tweak) and so on…My body is letting me know, through sensation, what to tweak to create sensational pleasure:-) How cool is that! Walking becomes a massage, a wellness treatment, nourishment for my body&soul. Just give it a try!

Tips for creating pleasure in your daily life: 

  • Pay attention to detail. Look at objects, people, nature, life with curiousity. As if you see it for the first time and let yourself be touched. In Nia we call this, perceiving ‘life as art’. How you use your eyes influences what you receive and how much you receive. The visual I often use to help me soften my eyes and receive ‘the other’ is imagening that my eyeball are laying down in a beach chair.
  • Tweak..tweak and tweak. You can do this whenever and with whatever you are doing. Even moving things in your livingroom and see if you sense more pleasure with this change. Awesome when you are doing your spring cleaning.
  • Create pauses in your day. Slow down. Breath…check-in with your body and ask what it needs or desires. Open yourself through all your sense for what is in the moment. In the beginning it can help to set a alarm as a reminder or choose specific moments such as waking up, or going to bed etc.
  • Create play dates with your body. Go out for a walk and make it the most pleasurable walk you ever had. Dance in your living, go to a Nia class or other movement practise and only choose pleasure. Intimately communicating with your body.

It’s so beautiful to also experience the power of focus and intention. Only two months ago I wrote my first blogpost and I shared my focus and intent for the year 2014…well….it’s happening. Thank you body, thank you mind and thank you Spirit!

That you all may be kissed ‘awake’ through sensation and touched by all that is presented to you right now, right here. If you feel like sharing your experiences, please do!

With love and pleasure,

Esther

The Washing Machine

Energiezuinige-droger8-8692

Do you also enjoy clean clothes, the smell, the freshness and the brightness of it? I centainly do. I enjoy transforming things from impurity to purity. To create order out of chaos, both businesswise and personally. One of the chores I love doing from beginning till end, is doing the laundry. The washing machine, is the metaphore I am using to discribe the process that regurlarly recurs in my life and I am in for the last two weeks. A process of introspection, cleaning and metamorphoses: soaking, clarification, cleaning, separation, integration and transformation.

Since I am back from America, end of November 2013, I’ve been feeling very happy and abundant in all areas. Everything flowed. I felt no resistance to be in the Netherlands and enjoyed seeing all my friends and family. In December, I could immediately make money in the Netherlands. In January, the words flowed out of me to create my new website and in addition to it, this blog site emerged. I had asked the universe, that if it was important to take a job alongside my ‘Embodiment of Self’ activities, to make this clear to me. Despite my mind who gave me regularly signs that the balance of my account was on the decline, I kept faith and stayed focused on writing and creating my website. I am very happy that I was able to maintain the faith and confidence. Mid-January I launched my website and blog…wow!! After enjoying my accomplishments for a few days, I came in a place of ’emptiness’, the proverbial hole. Something was completed and born at the same time and I felt very clearly that something new was about to happen, without knowing what. A new era had dawned. I didn’t experience the emptiness as pleasant, because it felt cold … ice cold and empty. I stayed for a few days with my mother in the south of Holland. I let myself be pampered and together we celebrated my successes. Thank you Mom! After a few days I returned to Rotterdam in a good spirit. Ready for the next stage …

1. Prewash

Contrary to my expectation that the next step was the planning of activities, another process presented itself. Without being aware of it the washing program apparently had started. It started with the “prewash”. As if the emptiness, which I spoke about earlier, invited me to make myself empty as well and wash myself before proceeding. A fresh new start, so to speak. I, who loves to move ‘forward’ and being busy, find moments of ‘delay’ and introspection difficult at times. In particular, the time the change actually takes place. Because I had other plans, wishes and ideas. I was asked to adapt and surrender to what presented itself so I could be able to flow with the new that announced itself. In the past I would be in a place of resistance for a while but experience has taught me that surrender is a more pleasant way. The prewash for me is the time that my subconscious is moving and I emotionally feel an energy shift. A new movement takes place inside of me. I feel the change, but still can not identify what it is that I perceive. It first needs to be soaked loose and brought to the surface, into my consciousness. I feel differently. I feel physically heavier and more tired than usual. The prewash took me a few days before the ‘main wash’ started.

2. Main Wash

Currently I’m still in this phase. What’s going on in my subconscious comes up to the surface, the stains so to speak. My dissatisfactions, worries and limiting beliefs are becoming clear. The world seems to be up side down for me. Inside of me there are fears, resistance, wishes, feelings of “I should” and grief. In addition, the question “what now?” comes up. These feelings make me realize that I’m not happy with my current situation and I need to make different choices. The nice thing is that now it is clear and I can consciously work with it. I can now talk about it, I can ask myself clear questions and put my beliefs under the microscope so more clarity is created. The main questions that have my interest at this time are: What do I want and what do I need? Essential questions… One new insight I can already share with you: I choose financial security and freedom -> I want a job -> conclusion: time to apply for a new job! (:-) Thank you universe)

Stain Removers 

Sometimes my thoughts just keep spinning and spinning (just like the machine itself). Whenever I am not able to get out if it myself there are fortunately still the ‘stain removers’, my resources. I refer to my dear friends and family. Resources may also include: a coach, therapist, a massage, rituals or other forms of support. Yesterday a good friend came to visit me and we did a wonderful visualization exercise that has brought me insight in my situation, and also inspired me to write this blog. I feel I have some handles again to prepare myself for the next phase of the ‘washing’ process: centrifugation.

3. Centrifugation

A centrifuge is a separator, separating mixtures, according to wikipedia. This also applies to this part of the process. So, what do I take with me and what do I Iet go off? What helps and what hinders me to achieve my goal. This process really askes of me to let go of what no longer serves.

4. Drying 

Yes, this is the time to relax and be proud of myself. A time of integration, enjoying the new, the cleanness, and the resulting brightness. Inhaling and exhaling deeply and smelling the moment. And as we often step out off the Nia class… I visualize my lifepath in front of me, without any obstacles, free to walk with ease and pleasure, and when I’m ready… I take the first step… into my new reality.

Fabric Softner

In this process, the metaphor for self-love, compassion and forgiveness. An essential addition for experiencing mildness in the process.

Finally. I experienced this recurring process often as a drama because I believed and feared that I was doing something wrong. I felt I was failing when another ‘washingprocess’ started. I have come to understand that the drama was caused because I labeled the process wrong. I have chosen to reframe the process: Clothing just needs to be washed once a while… and it’s nice to wear clean, nice smellling clothes!

De wasmachine

Energiezuinige-droger8-8692

Geniet jij ook zo van schone kleren, de geur, de frisheid en helderheid ervan? Ik in ieder geval wel. Ik geniet ervan om zaken van onreinheid naar reinheid te brengen. Om vanuit chaos weer orde te creëren, zowel zakelijk als privé. Eén van de huishoudelijke taken die ik heerlijk vind om te doen van begin tot eind, is wassen. De ‘wasmachine’, gebruik ik als metafoor voor het proces waarin ik mij sinds 2 weken bevind en dat regelmatig in mijn leven terugkeert. Een proces van introspectie, reiniging en methamorfose: losweken, verhelderen, schoonmaken, separeren, integreren en transformatie.

Sinds ik terug ben van Amerika, eind november 2013, heb ik mij heel gelukkig gevoeld en overvloedig op alle gebieden. Alles stroomde. Ik voelde geen weerstand om in Nederland te zijn en genoot van het zien van al mijn vrienden en familie. In december kon ik meteen geld verdienen in Nederland. In januari stroomden de woorden voor mijn nieuwe website uit mij en is er naast de website, deze blogsite ontstaan. Ik had gevraagd aan het universum, dat als het belangrijk was om naast mijn werkzaamheden van ‘Embodiment of Self’ een baan erbij te gaan zoeken, om mij dit dan duidelijk te maken. Ondanks dat mijn verstand mij regelmatig seintjes gaf dat het saldo van mijn rekening aan het dalen was, bleef ik vertrouwen en mij richten op het schrijven en creëren van mijn website. Ik ben ontzettend blij dat ik dit heb kunnen doen en het vertrouwen heb kunnen behouden. Half januari heb ik mijn website en blog gelanceerd….wow!!! Nadat ik enkele dagen genoten had van mijn prestatie, kwam ik in ‘de leegte’, het spreekwoordelijke gat. Iets was afgerond en geboren tegelijkertijd en ik voelde heel duidelijk dat er iets nieuws stond te gebeuren, niet wetende wat. Een nieuwe periode was aangebroken. Ik vond deze leegte niet prettig aanvoelen, het voelde namelijk koud…ijskoud en leeg. Ik ben enkele dagen gaan logeren bij mijn moeder in Limburg. Ik heb mijzelf in de watten laten leggen en samen hebben we mijn successen gevierd. Dank je wel mam! Na enkele dagen ben ik vol goede moed terug gekeerd naar Rotterdam. Klaar voor de volgende fase…

1. Voorwas

In plaats van mijn verwachting dat de volgende stap de planning van activiteiten was, diende zich een ander proces aan. Zonder er bewust van te zijn was blijkbaar het wasprogramma gestart. Het begon met de ‘voorwas’.  Alsof de leegte waarover ik eerder sprak ook mij uitnodigde mezelf leeg te maken en te wassen alvorens verder te gaan. Een frisse nieuwe start als het ware. Ik, die er van houd ‘vooruit’ te gaan, bezig te zijn, vind tijden van vertraging en introspectie vaak lastig. Vooral het moment dat de omslag plaats vind. Ik had namelijk andere plannen, wensen en ideëen. Er werd van mij gevraagd me aan te passen en over te geven aan hetgeen zich aandiende, om met deze nieuwe stroom te kunnen meestromen. Vroeger zou ik nog lange tijd in de weerstand hebben gezeten, maar de ervaring heeft mij geleerd dat overgave een fijnere weg is. De voorwas is voor mij de periode dat mijn onderbewustzijn in beweging is en ik op emotioneel vlak een energieshift voel. Er vind een nieuwe beweging in mij plaats. Ik voel de verandering maar kan nog niet benoemen wat het is dat ik waarneem. Het dient als het ware nog losgeweekt te worden en naar de oppervlakte gebracht, naar mijn bewustzijn. Ik voel me dan anders in mijn vel. Ik voel mij fysiek wat zwaarder en vermoeider dan normaal. Dit duurde bij mij enkele dagen voordat ‘de hoofdwas’ van start ging.

2. Hoofdwas

Momenteel ben ik nog in deze fase. Wat er in mijn onderbewuste speelt komt naar boven, de vlekken als het ware. Mijn ongenoegens, zorgen en beperkende overtuigingen worden helder. Alles lijkt voor mij dan op de kop te staan. In mij spelen angsten, weerstanden, wensen, gevoelens van ‘moeten’ en verdriet. Daarnaast ontstaat de vraag ‘wat nu dan?’ De gevoelens maken mij duidelijk dat ik niet gelukkig ben met mijn huidige situatie en ik andere keuzes dien te maken. Het mooie is dat doordat het nu bewust is, ik aan het werk kan. Ik kan er nu over praten, mijzelf gerichter vragen stellen en mijn overtuigingen onder de loep nemen waardoor er meer helderheid ontstaat. De belangrijkste vragen die mij bezighouden in deze tijd zijn: Wat wil Ik en wat heb ik nodig? Essentiele vragen dus. Eén nieuw inzicht kan ik al delen: ik wil financiële zekerheid en vrijheid -> ik wil een baan -> conclusie: tijd om te solliciteren! (:-) dank je wel universum)

Vlekkenverwijderaars 

Soms blijven mijn gedachten maar ronddraaien en ronddraaien (net als de wasmachine zelf). Op het moment dat ik er zelf niet uitkom dan zijn er gelukkig nog de zogenaamde ‘vlekkenverwijderaars’ oftewel mijn hulpbronnen. Ik verwijs hierbij naar mijn lieve vrienden en familie. Hulpbronnen kunnen ook zijn: een coach, therapeut, een massage, rituelen of andere vormen van ondersteuning. Gisteren is een goede vriendin bij mij op bezoek geweest en hebben we een prachtige visualisatie oefening gedaan die mij veel inzicht heeft gebracht in mijn situatie en mede inspiratie tot het schrijven van dit blog. Ik heb het gevoel dat ik weer handvaten heb om mijzelf voor te bereiden op de volgende fase van het ‘wasproces’: centrifugeren.

3. Centrifugeren

Een centrifuge is een separator, het scheidt mengsels, aldus wikipedia. Dit geldt ook voor dit onderdeel van het proces. Dus, wat neem ik mee en wat laat ik los? Wat helpt en verhindert mij mijn doel te bereiken. Dit proces vraagt eigenlijk alleen maar van mij: loslaten wat niet meer past.

4. Drogen 

Jawel, dit is de tijd om tot rust te komen en trots te zijn op mezelf. Een tijd van integratie, genieten van het nieuwe, het schone en de verkregen helderheid. Diep in en uitademen en het moment ruiken. En zoals we in Nia de les vaak uitstappen…visualiseer ik mijn levenspad voor me, zonder enige opstakels, vrij om met gemak en plezier te bewandelen….en wanneer ik er klaar voor ben….zet ik de eerste stap…in mijn nieuwe realiteit.

Wasverzachter

In dit proces de metafoor voor de liefde voor mijzelf, compassie, mededogen en vergeving. Een essentiele toevoeging voor de beleving van zachtheid in het proces.

Tot slot. Ik heb dit terugkerende proces vaak als een drama ervaren omdat ik geloofde en bang was dat ik het niet ‘goed’ deed. Dat ik faalde wanneer ik wederom in het ‘wasproces’ terecht kwam. Ik ben tot inzicht gekomen dat het drama werd veroorzaakt doordat ik het proces verkeerd labelde. Ik heb ervoor gekozen het proces opnieuw te labelen:  Kleding dient nu eenmaal gewassen te worden!… en het is fijn om schone kleren te dragen.

“Grote wasjes….kleine wasjes…..wassen in de wasmasjien. Laat maar lekker draaien….”