De sensatie van Waarheid

Image

Kan jij de sensatie van waarheid herkennen en voelen? Waarheid is een sensatie hetzelfde als angst, vreugde en liefde. Ik kan de waarheid ervaren als een fysieke sensatie. Ik hoef niet te denken over of iets waar is of niet. Ik kan de waarheid waarnemen door mijn zintuigen en dat kan jij ook.

In mijn vorige blog schreef ik over de kracht van subtiliteit en de sensatie van genot. Hoe het bewust worden van subtiliteit mij meer genot, inzicht en leiding bracht in mijn leven. Bewust worden van subtiliteit geeft mij ook de mogelijkheid om “onder water te kijken”. Om te zien onder de oppervlakte, verder te kijken dan de sluier van illusie en Waarheid te voelen. Het is alsof ik mijn hele wezen en bewustzijn verbind met een veld van waarheid wanner ik verbonden en bewust ben van de subtiele boodschappen die ik ontvang via mijn zintuigen. Bewust verbonden zijn met mijn zintuigen versterkt mijn zesde zintuig: mijn intuïtie, het zien van de waarheid zonder te kijken. Ik kan vragen: Vertel ik de waarheid? Schrijf ik de waarheid? Spreekt iemand anders de waarheid? Is dit de waarheid? en ontvang de antwoorden door mijn sensaties.

Wat is waarheid?

Ik kan delen wat waarheid is voor mij. Naar mijn mening zijn er twee vormen van Waarheid.

Waarheid van de geest (het verstand): Ik weet dat iets waar is. De waarheid van de geest gaat over feiten over wat ik heb geleerd en ervaren op school en in het leven. Bijvoorbeeld: Ik heb geleerd dat de wereld rond is en niet plat. Ik heb ervaren dat vuur heet is en niet koud. Het gaat over wat ik geloof.

Waarheid van het hart: is de waarheid die, zoals ik graag beschrijf, komt van het centrum van alle centra. Komend vanuit de kern, de essentie van alle dingen en wezens. Voor mij is dit de Waarheid met een hoofdletter W. Ik ervaar deze waarheid door middel van sensatie en resonantie. Ik voel deze vorm van waarheid. Waarheid in deze zin is gerelateerd aan de afstemming van mij met mijn hogere zelf, het universum, god, liefde of hoe je het ook wilt noemen. Deze waarheid gaat verder dan de sluiers van illusie. Voorbij mijn verhalen, voorbij mijn mening, voorbij mijn waarneming van de dingen, voorbij…de illusie waarin ik leef. Deze waarheid Weet, zelfs wanneer mijn verstand het niet begrijpt. 1 en 2 wijzen op het essentiële verschil tussen iets dat waar is voor mij en de Waarheid. In dit blog wil ik dieper ingaan op de tweede vorm van waarheid, de Waarheid, komend uit het hart.

Dus, hoe kan ik de sensatie van waarheid waarnemen? Hoe voelt het? Hier zijn enkele voorbeelden van de kwaliteiten van de sensaties die ik ervaar:

Kwaliteiten van waarheid: Voornamelijk voelt het SCHOON, helder, zuiver, licht, open, liefde, expansief, gecentreerd, neutraal, als een stroom door mijn lichaam, begeleid met een diepe ontspannen ademhaling en mijn energieniveau blijft stabiel of verhoogt.

Kwaliteiten van onwaarheid: Voornamelijk voelt het VERVUILD , hard, dikke, zwaar, jeukend, spanning in mijn buik, mijn spieren trekken samen, mijn ademhaling is oppervlakkig, mijn emotionele energie intensiveert en mijn energieniveau neemt af.

Mijn bewustzijn van deze sensaties is afhankelijk van mijn bereidheid om de waarheid te ontvangen en met de waarheid en met wat er in het moment aanwezig is te zijn. Stel jezelf een vraag met de intentie de waarheid te ontvangen en neem een moment om het te voelen. Wat voel je? Welke kwaliteiten van de sensaties neem je waar? Een goede vraag om mee te spelen is, heb ik de waarheid verteld (over mezelf, over de ander, over iets)?Zelfs als je weet dat je de waarheid hebt verteld, vraag het alsnog en ervaar welke sensaties je ontvangt en wat ze je vertellen. Een andere vraag om mee te spelen is, wil ik dit of dat echt? Door jezelf vragen te stellen train je je lichaam, geest, emoties en spirit om de subtiele boodschappen van je sensaties te ontvangen en hen tot je te laten spreken. Na een tijdje hoef je deze vragen niet meer te stellen. Je zult het meteen “weten” via de stem van je lichaam en de verschuivingen die je ervaart in energie, omdat je bewustzijn is vergroot en je nu meer aanwezig bent in je lichaam en in het moment.

Handelen naar de waarheid is niet altijd leuk en fijn 🙂 De meeste tijd nodigt het me uit om uit mijn comfort zone te stappen en ideeën, wensen en verlangens die ik heb los te laten. Vaak gaan de sensaties voorbij mijn verstand. Door ervaring weet ik nu dat het een goed teken is, als je verstand er geen touw aan vast kan knopen. Het vraagt veel moed, vertrouwen en zelf- liefde om te handelen op basis van deze sensaties ook al weet ik nog niet waar het mij heen zal leiden. De grootste angsten die mij weerhouden om volledig en vrij te handelen naar deze waarheid zijn: wat andere mensen zouden kunnen denken van mij en de angst niet genoeg te hebben. Wat zijn de jouwe? Welke angsten houden jou tegen om te handelen naar de waarheid, jouw waarheid? Een voorbeeld dat ik zou willen delen is mijn vertrek naar de Verenigde Staten in augustus 2013 voor 4 weken vakantie. In de tweede week van mijn vakantie vertelde mijn sensaties, als een innerlijke stem, dat ik niet zou vertrekken naar Nederland op de geplande vertrekdatum. Ik zou langer blijven. Mijn verstand werd gek. Wat? Echt niet!!! Je hebt een baan, een appartement…je hebt eindelijk stabiliteit opgebouwd in Nederland…Je…Gaat… Naar…Huis!!! Pffff…ik kan je zeggen dit was een uitdaging. Mijn verstand wilde onmiddellijk dingen uitzoeken en uitpuzzelen mij kennende en al wetend wat ik zou besluiten, nog voordat ik het bewust door had, hahaha. De stem van het verstand is veel luider dan de subtiele stem van mijn lichaam. Maar de subtiele stem van mijn lichaam is zo veel meer krachtiger en intenser omdat het Waarheid resoneert. Nou…je weet waarschijnlijk al wat er gebeurd is. Ik bleef voor 3 maanden, gaf mijn baan op en de mogelijkheid bood zich aan mijn appartement te verhuren, en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb! Ik heb vaker ervaren dat mijn verstand iets wilde en een subtiele sensatie mij vertelde, nee. Mijn verstand wilde het heel graag en probeert mij dan te overtuigen met dwingende verklaringen, beloften en overtuigingen om mijn gevoel te veranderen en te kiezen voor wat het wil en/of nodig heeft. Soms is er een deel van mij die hoopt dat het verstand wint en de waarheid kan overrulen…maar goed ik weet nu beter. Ik kan je vertellen dat mijn verstand vele redenen heeft om te verantwoorden waarom het geloof wat het gelooft en wil wat het wil. Ik weet nu dat de subtiele sensatie mijn waarheid is. Het vertelt me dat wat mijn geest wil of mijn ego op dat moment, niet voor mijn hoogste goed is. Er is niets mis om toch te kiezen voor de keuze van het verstand. Probeer alleen eens een keer te luisteren en te handelen naar het subtiele gefluister van de waarheid en zie wat of waar dat je brengt:-)

Tips voor het leven van Waarheid in de verschillende sferen:

Fysiek

 • Beweeg en dans in waarheid, luister naar de mogelijkheden van jouw lichaam.
 • Voed je lichaam met voedsel en dranken die in waarheid zijn met de behoeften van je lichaam.
 • Handel naar de stem van je lichaam.
 • Reinig je lichaam regelmatig van de binnenkant (cleanse) en de buitenkant (scrub).

Mentaal

 • Spreek en schrijf de waarheid naar jezelf en naar anderen.
 • Laat de verhalen los die zijn gecreëerd in je hoofd.
 • Wees je bewust van je gedachten en reinig ieder van hen. Zijn ze echt waar?

Emotioneel

 • Erken de emoties die je voelt als een energie (niet als een verhaal).
 • Wees trouw aan wat je voelt, laat alle emoties door je heen stromen.

Spiritueel

 • Breng Jezelf tot expressie. Wees Jezelf, authentiek en uniek.
 • Loop je eigen pad.
 • Maak keuzes uit liefde niet uit angst.
 • Houd van jezelf.

Conclusie: Lose your mind and come to your senses! 🙂

 

Met liefde en in waarheid,

Esther

Advertisements

The sensation of Truth

Image

Can you sense and recognize the sensation of truth? Truth is a sensation same as for fear, joy and love. I can experience truth as a physical sensation. I don’t have to think about if something is true or not. I can perceive the truth through my senses and so can you.

In my previous blog I wrote about the power of subtlety and the sensation of pleasure. How becoming aware of subtlety brought me more pleasure, insight and guidance in my life. Becoming aware of subtlety also gives me the opportunity to “look under water”. To see below the surface, to look beyond the veil of illusion and sense Truth. It is as if I am connecting my whole being and awareness to a field of truth when I am connected and aware of the subtle messages I receive through my senses. Consciously being connected to my senses heightens my six sense: my intuition, seeing truth without looking. I can ask: Am I telling the truth? Am I writing the truth? Is someone else speaking the truth? Is this the truth? and receive the answers through my sensations.

What is truth? I can share what truth is to me. In my opinion there are two forms of truth.

1| Truth from the mind: I know that’s something is true. The truth from the mind is about facts about what I have learned and experienced in school and life. For example: I learned that the world is round and not flat. I experienced that fire is hot and not cold. It’s about what I belief.

2| Truth from the heart: is truth coming, as I like to describe, from the center of all centers. Coming from the core, the essence of all things and beings. For me this is The Truth with capital T. I perceive this truth through sensation and resonance. I sense this form of truth. Truth in this sense is related to the alignment of me with my higher self, the universe, god, love or what ever name you please. This truth goes beyond the veils of illusion. Beyond my stories, beyond my perception of things, beyond… the illusion I am living in. This truth Knows even when it doesn’t make sense to my mind. 1 and 2 point out the essential difference between something being true for me and the Truth. In this blog I would like to dive deeper in the second form of truth, the Truth, coming from the heart.

So, how do I perceive this sensation of Truth? How does it feel like? Well…here are some examples of the qualities of the sensations I experience:

Qualities of truth: first and foremost it feels like CLEAN, clear, pure, light, open, love, expansive, centered, neutral, as a flow through my body, companied with deep relaxed breathing, and my energy level sustains or increases.

Qualities of untruth: first and foremost it feels POLLUTED, harsh, thick, heavy, itchy, as tension in my stomach, my muscles contract, I am slightly breathing, my emotional energy intensifies, my energy level is decreasing.

My awareness of these sensations depends on my willingness to receive and be with the truth and with what Is in the moment. Ask yourself a question with the intent to receive truth and take a moment to sense. What do you sense? What qualities of sensation do you perceive? A great question to play with is, did I tell the truth (about myself, about the other, about anything)? Even if you ‘know’ you did, ask it and see what sensations you receive and what they are telling you. Another question to play with is, do I really want this or that? By asking yourself questions you train your body, mind, emotions and spirit to receive the subtle messages of your sensations and to let them speak to you. After a while you don’t have to ask these questions any more. You will “know” right away through the voice of your body and the shifts you experience in energy, because your awareness has expanded as you are now more present in your body and in the moment.

Acting on truth is not always fun:-) Most of the time it invites me to move out of my comfort zone and also to let go of ideas, wishes and desire I have. Often time the sensations doesn’t make ‘sense’ to my mind. It asks a lot of courage, trust and self-love to act on it not even knowing yet where it will lead me. The biggest fears that holding me back on acting fully and freely on truth are ‘what other people might think’ and ‘not having enough’. What are yours, which fears are holding you back to act on truth, your truth? An example I would like to share is me taking off to the USA in august 2013 for 4 weeks of holiday. In the second week my sensations, as a inner voice, where telling me that I was not leaving on the planned departure date. I was staying longer. My mind was going crazy. What? No way!!!! You have a job, you have a apartement….you finally had build some stability in The Netherlands….You Are Going Home! Pffff…I can say this was challenging. The mind immediately wanted to figure things out knowing me and what I would chose before I did, hahaha. The mind’s voice is much louder then the subtle voice of my body. But the subtle voice of my body is so much more powerful because it’s resonating Truth. Well…you probably already know what happened. I stayed for 3 months, gave up my job and the opportunity presented to me to rent out my apartment, and I am so glad that I did! I often time experienced that my mind wanted something and a subtle sensation was telling me no. My mind wanted it badly and tries to convince me with compelling statements, promises and beliefs to make up my mind and choose what it wants/needs. Sometimes a part of me hopes the mind wins and can overrule the truth…but well I know better now. I can tell you my mind has many reasons to justify why it beliefs and what it wants. I know now that the subtle sensation is my Truth. It’s telling me that what my mind wants or my ego in that moment, is not for my highest good. There is nothing wrong with choosing ether way. Just give it a try and listen to and act on the subtle whisper of truth and see what or where that brings you:-)

Tips for living Truth in the different realms

Physical:

 • move and dance in truth, listening to your body’s way.
 • Nourish your body with food and drinks that is in truth with the needs of your body.
 • Act on the voice of your body.
 • Cleanse your body temple once a while from the inside as well as the outside.

Mental:

 • Speak, tell and write the truth to yourself and to others.
 • Let go of the stories created in your head.
 • Be aware of your thoughts and clean each one of them up. Are they really true?

Emotional:

 • Acknowledge the emotions you are feeling as a energy (not as a story).
 • Be true to what you are feeling, allow all emotions the run through you.

Spiritual:

 • Express you. Be you, authentic and unique.
 • Walk Your path.
 • Make choices out of love not out of fear.
 • Love yourself

Conclusion: Lose your mind and come to your senses! 🙂

With love and in truth,

Esther

De Kracht van Subtiliteit

sleeping_beauty_by_anitaanti-d4kqnvs

Ik ben gewekt door sensatie. Ik ervaar mijzelf alsof ik in een nieuwe wereld ben. Alsof ik Doornroosje ben die na 100 jaar slaap wakker wordt en mij realiseer dat ik in een nieuwe realiteit ben beland. Wakker gekust door mijn prins genaamd Bewustzijn. Oh..ik kan je niet zeggen hoeveel ik houd van deze nieuwe realiteit! Ik ben IN mijn lichaam met al mijn zintuigen sterk geactiveerd. Mijn nieuwsgierigheid brengt me meer en meer INzicht en vooral meer plezier en genot. Hetgeen me dit keer, bij het ontwaken, diep raakt is de kracht van subtiliteit. Deze nieuwe realiteit gaat gepaard met een ander tempo van leven. Het is geaard, verbonden, vertraagd, met vele pauzes en veel momenten van Zijn… soms zijn vele pauzes aaneengesloten, waardoor er een lange pauze ontstaat waarin het veld van bewustzijn uitbreidt en extase ontstaat. Het is steeds weer mijzelf afstemmen op mijn lichaam, met haar communiceren. Mijn lichaam vragen stellen, liefdevol vragen wat het wil of nodig heeft. Het is zo mooi en geweldig als ik een antwoord ontvang. In het verleden had ik momenten als deze, maar nu is het meer constant waarin ik bewust kies om het meer en meer te belichamen en verankeren. Het uitbreiden van mijn bewustzijn en het vergroten van mijn ‘lichaams IQ’ .

Ik ben verbaasd over hoeveel stimulatie ik kan krijgen als ik hiervoor kies. Voor mij heeft het veelal te maken met de keuze aangeraakt te willen worden, van buitenaf. Om fysiek mijn huid, cellen en Zelf te openen om die ‘ander’ echt te ontvangen. Het is een constante oefening om open te blijven zeker wonend in een stad die soms overweldigend kan zijn. Maar zelfs nu bij het schrijven van deze blog… het bewust opmerken hoe mijn vingers voelen tijdens het typen op mijn laptop, het ontvangen van de mensen die lopen door de straat, de vogels die ik zie en hoor. Het leven wordt zo veel meer fascinerend als ik vertraag en kijk en ontvang wat is. Ik had lange tijd geleden gekozen en gewenst dat dit zou gebeuren. Het voelt alsof ik er nu klaar voor ben om het te ontvangen. Het kadotje uit te pakken als het ware. Alsof ik nu steviger verankerd ben in mezelf zodat ik mijn beschermingslaag naar beneden kan laten zakken en mijzelf kan openen in de wetenschap dat ik verbonden en gecentreerd kan blijven in mijzelf in relatie tot de ander, of dat andere. Dit opent een ander veld waarin ik geraakt word door het geluid van een vogel, het kietelend gevoel in mijn rug, de sensatie die ik voel van een stem die ik hoor en de blik in de ogen van iemand anders. Het openingsproces van mijzelf is hetzelfde als wat de natuur op dit moment laat zien in de beginnende lente. Daarnaast groeit mijn intuïtie door steeds meer bewust te worden van het veld van subtiliteit. Ik voel sneller subtiele veranderingen in energie. Subtiele verschuivingen in gewaarwordingen, gevoelens, emoties. Allen geven mij richting, leiding en antwoorden. De aanwezigheid in mijn lichaam op dit moment laat het doen van mijn dagelijkse activiteiten aanvoelen als een speel afspraak (zoals je die vroeg op de basisschool had met een klasgenootje), maar dan met mijn eigen lichaam. Plezier hebben met het voelen van sensaties. Een kind heeft namelijk ook niet veel nodig om zich te amuseren.

Voor nu, pauzeer voor een moment… voel je adem…je schouders… voel je zitbeentjes… benen en voeten. Voel je armen en vingers, je houding en nu …. kun je de sensaties die je ontvangt van de subtiele invloeden zoals die van de kleur van de letters in deze blog ontvangen, de geluiden die je computer maakt, het licht in de kamer? Activeer al je zintuigen (zien, voelen, proeven, horen, ruiken) en let op welke subtiele sensaties en informatie je ontvangt in dit moment. Alles telt mee, heb aandacht voor het kleinste detail. Vaak zijn we vooral gericht op wat er voor ons verschijnt en afspeelt… breid je bewustzijn uit naar achter, onder, boven en aan de zijkanten. Nu, vanaf deze staat van bewustzijn kun je ook dingen die misschien een beetje onaangenaam zijn voelen, bijvoorbeeld je houding, een geluid dat je hoort, je schoenen die je aan hebt… iets… merk het op en maak een verandering die jou en je lichaam meer genot opleveren? Maak de verandering en stem je weer af op je lichaam, voel… Misschien is er een beweging die je wilt maken…. maak hem…en voel weer…Het is een doorgaande reis naar meer en meer genot.

Op dit moment ben ikzelf aan het spelen met keuzes maken en ‘tweaken’: kleine veranderingen toepassen, met als doel meer genot creëren. Door het afstemmen op mijn lichamelijke sensaties kan ik de impact die ‘kleine dingen’ hebben voelen.  Bijvoorbeeld de kleur van de kleren die ik draag, het voedsel dat ik eet, hoe een boek op de tafel ligt en dit invloed heeft op mij, de muziek die ik speel, waar ik zit, wat ik zeg. Door hier bewust van te zijn kan ik keuzes maken met de intentie om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dit proces heeft voor mij veel te maken met eigen liefde en zelfzorg. Ik merk dat mijn eigen liefde groeit door genot te kiezen. Ik ben net terug van een wandeling in het park en oefende dit tijdens het lopen. Ik nam mijn enkel gewrichten waar, paste de plaatsing van mijn voeten aan (tweak), toen hield ik mijn schouders anders (tweak), toen liet ik mijn kaak los (tweak), toen bracht ik meer vloeibaarheid in de beweging van mijn bekken (tweak) en ga zo maar door… Mijn lichaam laat mij weten, door sensatie, wat te tweaken om sensationeel genot te kunnen ervaren. Hoe cool is dat! Wandelen wordt een massage, een wellness-behandeling, voeding voor mijn lichaam en ziel. Probeer het gewoon een keer!

Tips voor het creëren van genot in je dagelijkse leven:

 • Besteed aandacht aan detail. Kijken naar objecten, mensen, de natuur, het leven met nieuwsgierigheid. Alsof je het ziet voor de eerste keer en laat je beroeren. In Nia noemen we deze vorm van waarnemen ‘leven als kunst‘ (life as art). De manier waarop je je ogen gebruikt hebben invloed op wat je ontvangt en hoeveel je ontvangt. De visualisatie die ik vaak gebruik om mijn ogen zachter te maken en mijzelf hierdoor beter in staat stel om ‘de ander’ te ontvangen is voor te stellen dat mijn ogen in een strandstoel liggen. Relaxed en onderuit.
 • Tweak .. tweak en tweak. Je kunt dit doen wanneer je maar wilt en met wat je maar wilt. Zelfs door objecten in je woonkamer te verplaatsen en dan voelen of deze verandering meer genot oplevert. Geweldig om te doen tijdens de grote lente schoonmaak:-)
 • Creëer pauzes in je dag. Verlangzaam. Adem… check-in met je lichaam en vraag wat het nodig heeft of verlangt. Wees nieuwsgierig naar het antwoord. Open jezelf via al je zintuigen voor wat er is in het moment. In het begin kan het helpen om een alarm in te stellen als een herinnering of kies specifieke momenten zoals het wakker worden of naar bed gaan.
 • Maak ‘speel afspraakjes’ met je lichaam. Ga naar buiten voor een wandeling en maak het de meest aangename wandeling die je ooit hebt gehad. Dans in je woonkamer, ga dan naar een Nia les of een andere bewegingsles en kies alleen genot met de focus op het intiem communiceren met je lichaam.

Het is zo mooi om ook de kracht van focus en intentie te ervaren. Slechts twee maanden geleden schreef ik mijn eerste blogpost en deelde ik mijn focus en intentie voor het jaar 2014…nou…het is aan het gebeuren. Dank je wel lichaam, dank je wel geest en dank je wel Spirit!

Dat jullie allen ‘wakker’ gekust mogen worden door sensatie en aangeraakt door alles wat er is in het moment, nu, hier. Mocht je iets willen delen over jouw ervaringen, voel je vrij!

Met liefde en genot,

Esther

The Power of Subtlety

sleeping_beauty_by_anitaanti-d4kqnvs

I am aroused by sensation. I experience myself as I am in a new world. As if I am Sleeping Beauty waking up after 100 years of sleep and realizing I am in a different reality. Kissed awake by my prince sharming named Awareness. Oh boy and I love this new reality! I am IN my body with all of my senses highly activated. My curiousity brings me more and more INsight and most of all more pleasure. The first thing that really got to me this time is the power of subtlety. This new reality is companied with another phase of living life. It’s grounded, connected, slowed down, lot’s of pauses and so much beingness…sometimes many pauses blended together, creating a long pause in which the field of awareness expands and ecstasy exists. It’s over and over tuning into my body, communicating with it. Asking questions, lovingly asking what it desires or needs. It’s beautiful and so amazing when I receive the answer. In the past I had moments like this but now it’s more constant which I consciously choose to embody more and more. Expanding my awareness, increasing my body IQ.

I am just amazed about how much stimulation I can receive if I choose too. For me it has to do about choosing to be touched from the outside. To physically open my skin, cells and self to truly receive that ‘other’. It’s a constant practise to stay open especialy living in a city which can be overwhelming sometimes. But even now writing this blog….just noticing how my fingers feel typing on my laptop, receiving the people walking the streets, the birds I see and hear. Life becomes so much more fascinating when I slow down and look and receive what is. I chose and most of all desired it to happen a long time ago but it feels like I am now ready to receive it. As if I am now more firmly grounded in myself so I can let my defenses down and open. Knowing that I can stay connected and centered in myself when in relationship with the other or that other. This opens another field in which I am touched by the sounds of a bird, the tickling sensation in my spine, the sensation of a voice I hear and the look in somebody’s eyes. The openess is the same as nature is being right now in springtime. Besides that, by becoming more aware of this field of subtlety my intuition grows even more. I feel subtle changes in energy sooner. Subtle shifts in sensations, feelings, emotions. All giving me direction, guidance and answers. Being in my body now, doing my day to day activities feels like I am going out on a playdate with my body over and over again, having fun with sensing sensations! Just reminds me of a child, not needing much to have a great time.

Just for now as you are reading this blog….pause for a moment…sense your breath… your shoulders… sense your sitbones…legs and feet. Sense you arms and fingers, your posture and now….can you receive the sensations you receive from the subtle influences of the color of the letters in this blog, the sounds your computer makes, the light in the room. Activate all your senses (see, feel, taste, hear, smell) and notice what subtle sensations and information you receive through them in this moment. Everything counts, paying attention to the smallest detail. Often times we are mainly focused on what appears in front of us..so now expand your awareness around you, to your backside, underneath, above and at the sides of you. Now from this place of awareness you can also feel things that are maybe a little unpleasant, for example your posture, a sound you hear, your shoes that you have on…anything…notice it and make one change that could give you and your body more pleasure? Make that change and sense again…..Maybe there is a movement you want to make….make it…..and sense again…It’s an ongoing path to more and more pleasure.

On this moment I am playing with choices and tweaking. By tuning in to my bodily sensations I can sense the impact that ‘small things’ have. For example, the color of clothes I am wearing, the food I am eating, how I place a book on the table, the music I am playing, where I sit, what I say, and then having the intent to make life as pleasurable as possible. In this process a lot has to do with self-love and self-care. I notice that my self-love is growing from choosing pleasure. I just came back from a walk in the park and practised this while walking. Sensing my ankle joint, adjusting the placement of my feet (tweak), then holding my shoulders differently (tweak), then releasing my jaw (tweak), then moving my pelvis with more fluidity (tweak) and so on…My body is letting me know, through sensation, what to tweak to create sensational pleasure:-) How cool is that! Walking becomes a massage, a wellness treatment, nourishment for my body&soul. Just give it a try!

Tips for creating pleasure in your daily life: 

 • Pay attention to detail. Look at objects, people, nature, life with curiousity. As if you see it for the first time and let yourself be touched. In Nia we call this, perceiving ‘life as art’. How you use your eyes influences what you receive and how much you receive. The visual I often use to help me soften my eyes and receive ‘the other’ is imagening that my eyeball are laying down in a beach chair.
 • Tweak..tweak and tweak. You can do this whenever and with whatever you are doing. Even moving things in your livingroom and see if you sense more pleasure with this change. Awesome when you are doing your spring cleaning.
 • Create pauses in your day. Slow down. Breath…check-in with your body and ask what it needs or desires. Open yourself through all your sense for what is in the moment. In the beginning it can help to set a alarm as a reminder or choose specific moments such as waking up, or going to bed etc.
 • Create play dates with your body. Go out for a walk and make it the most pleasurable walk you ever had. Dance in your living, go to a Nia class or other movement practise and only choose pleasure. Intimately communicating with your body.

It’s so beautiful to also experience the power of focus and intention. Only two months ago I wrote my first blogpost and I shared my focus and intent for the year 2014…well….it’s happening. Thank you body, thank you mind and thank you Spirit!

That you all may be kissed ‘awake’ through sensation and touched by all that is presented to you right now, right here. If you feel like sharing your experiences, please do!

With love and pleasure,

Esther

The Washing Machine

Energiezuinige-droger8-8692

Do you also enjoy clean clothes, the smell, the freshness and the brightness of it? I centainly do. I enjoy transforming things from impurity to purity. To create order out of chaos, both businesswise and personally. One of the chores I love doing from beginning till end, is doing the laundry. The washing machine, is the metaphore I am using to discribe the process that regurlarly recurs in my life and I am in for the last two weeks. A process of introspection, cleaning and metamorphoses: soaking, clarification, cleaning, separation, integration and transformation.

Since I am back from America, end of November 2013, I’ve been feeling very happy and abundant in all areas. Everything flowed. I felt no resistance to be in the Netherlands and enjoyed seeing all my friends and family. In December, I could immediately make money in the Netherlands. In January, the words flowed out of me to create my new website and in addition to it, this blog site emerged. I had asked the universe, that if it was important to take a job alongside my ‘Embodiment of Self’ activities, to make this clear to me. Despite my mind who gave me regularly signs that the balance of my account was on the decline, I kept faith and stayed focused on writing and creating my website. I am very happy that I was able to maintain the faith and confidence. Mid-January I launched my website and blog…wow!! After enjoying my accomplishments for a few days, I came in a place of ’emptiness’, the proverbial hole. Something was completed and born at the same time and I felt very clearly that something new was about to happen, without knowing what. A new era had dawned. I didn’t experience the emptiness as pleasant, because it felt cold … ice cold and empty. I stayed for a few days with my mother in the south of Holland. I let myself be pampered and together we celebrated my successes. Thank you Mom! After a few days I returned to Rotterdam in a good spirit. Ready for the next stage …

1. Prewash

Contrary to my expectation that the next step was the planning of activities, another process presented itself. Without being aware of it the washing program apparently had started. It started with the “prewash”. As if the emptiness, which I spoke about earlier, invited me to make myself empty as well and wash myself before proceeding. A fresh new start, so to speak. I, who loves to move ‘forward’ and being busy, find moments of ‘delay’ and introspection difficult at times. In particular, the time the change actually takes place. Because I had other plans, wishes and ideas. I was asked to adapt and surrender to what presented itself so I could be able to flow with the new that announced itself. In the past I would be in a place of resistance for a while but experience has taught me that surrender is a more pleasant way. The prewash for me is the time that my subconscious is moving and I emotionally feel an energy shift. A new movement takes place inside of me. I feel the change, but still can not identify what it is that I perceive. It first needs to be soaked loose and brought to the surface, into my consciousness. I feel differently. I feel physically heavier and more tired than usual. The prewash took me a few days before the ‘main wash’ started.

2. Main Wash

Currently I’m still in this phase. What’s going on in my subconscious comes up to the surface, the stains so to speak. My dissatisfactions, worries and limiting beliefs are becoming clear. The world seems to be up side down for me. Inside of me there are fears, resistance, wishes, feelings of “I should” and grief. In addition, the question “what now?” comes up. These feelings make me realize that I’m not happy with my current situation and I need to make different choices. The nice thing is that now it is clear and I can consciously work with it. I can now talk about it, I can ask myself clear questions and put my beliefs under the microscope so more clarity is created. The main questions that have my interest at this time are: What do I want and what do I need? Essential questions… One new insight I can already share with you: I choose financial security and freedom -> I want a job -> conclusion: time to apply for a new job! (:-) Thank you universe)

Stain Removers 

Sometimes my thoughts just keep spinning and spinning (just like the machine itself). Whenever I am not able to get out if it myself there are fortunately still the ‘stain removers’, my resources. I refer to my dear friends and family. Resources may also include: a coach, therapist, a massage, rituals or other forms of support. Yesterday a good friend came to visit me and we did a wonderful visualization exercise that has brought me insight in my situation, and also inspired me to write this blog. I feel I have some handles again to prepare myself for the next phase of the ‘washing’ process: centrifugation.

3. Centrifugation

A centrifuge is a separator, separating mixtures, according to wikipedia. This also applies to this part of the process. So, what do I take with me and what do I Iet go off? What helps and what hinders me to achieve my goal. This process really askes of me to let go of what no longer serves.

4. Drying 

Yes, this is the time to relax and be proud of myself. A time of integration, enjoying the new, the cleanness, and the resulting brightness. Inhaling and exhaling deeply and smelling the moment. And as we often step out off the Nia class… I visualize my lifepath in front of me, without any obstacles, free to walk with ease and pleasure, and when I’m ready… I take the first step… into my new reality.

Fabric Softner

In this process, the metaphor for self-love, compassion and forgiveness. An essential addition for experiencing mildness in the process.

Finally. I experienced this recurring process often as a drama because I believed and feared that I was doing something wrong. I felt I was failing when another ‘washingprocess’ started. I have come to understand that the drama was caused because I labeled the process wrong. I have chosen to reframe the process: Clothing just needs to be washed once a while… and it’s nice to wear clean, nice smellling clothes!

I Surrender…

 Image

Two words that I am repeating as a mantra the last few days. The last week has been a turbulent one I must say. It felt like a emotinal high intensity time with endings, new beginnings and a sense of emptiness on the background. After launching my new website and blog, I cleaned my whole house and created a new space. This also motivated me to clean my inner space. To let go of what’s no longer serving me. So I chose to consciously let go off one habit and create a new one that’s in alignment with my highest good. ‘I surrender’ are the two words that are helping me in letting go and reprogramming my body and mind. At the beginning of a new year many of us choose to set a goal and often times it’s about letting go of a habbit, creating a more healty, balanced, abundant and happy life. I notice while releasing my habbits my body and mind who are used to a certain way of living come in a state of resistance when I change my moves, my way of thinking and my way of doing. I often time ask myself the question: Why do I sense resistance if I know deep down that the change is for my highest good. I know that eating healthier gives me more energy and I feel more vibrant. I know that through excersizing I receive more mental clarity and strengthen and shape my body. I decided once to meditate every day for 20 minutes. I know from experience that this gives me more inner peace, a better sense of centeredness, clarity, relaxation, energy, a stronger connection with my higher self and so much more. Knowing this out of experience…why… realy why.. do I sense resistance if it’s the third day and I ‘have to’ sit down for 20 minutes:-) I just wonder? There is always this visitor showing up with a beautiful name: RESISTANCE, to become friends with. My habbit is to resist resistance, hahaha, what a paradox. The essence is that on that moment I resist what Is. When the desire to continue the habbit comes up I am fighting mentally and physically with it. “I am not allowed to want it, think it and feel this”. Besides the mental quirrel I sense it physically. My muscles contract. Other examples are that my hand unconsciously turnes into a fist, my breath becomes slightly on the surface, my schoulders and jaw become thight and my solar plexus (stomic) becomes tense. By saying my mantra ‘I surrender’, the fighting stops, the resistance stops. I open myself and the sensations in my body change. Contraction turnes into openess. Stagnant turnes into flowing. Fear changes into Love. A new state of harmony is realized. Even if it’s just for a few seconds. Harmony was there for a moment and allowing becomes a new practise. Allowing what is….welcoming it. Not fighting, or turning my back to it but opening my arms and heart for it. Time after time. Turning the fist into an open hand. Just for now, try it, get a sense of it. Make a strong fist with one hand. Very thight and sense the energy of resistance…. Now open your hand, palm up….sense and breath. Be with it. What do you feel now and where do you feel it? Out of my own experience by welcoming the resistance, the fear, or any emotion….it disappears! Just like that. We are true magicians you know!

The soul-mate of resistance named ACCEPTANCE is the way to bring harmony. It brings me into the now, present with what is. I experience acceptance as warm, loving and most of all opening. In the last week while paying attention to my ‘pyshical resistance symptons’ I noticed more moments of resisting what is. It’s there…. just watch it. I am still surpriced how often this visitor appears. I would like to invite you to give yourself one day to notice your resistances. In one day I could resist the alarm clock going off, a conversation I was in, making a phonecall, sending an email, cooking, even dancing… so much resistance. It made it very clear that resistance is the jumping off place for experiencing Love, Self-love.

Everytime when I have a craving, a desire, a tention that’s not in alignment with my higher good or my intention, I say: ‘I surrender’. And it feels like a warm stream of water running down via my heart, arms, hands, through my legs and feet into the earth. And it relaxes, opens me for the moment. Being with….instead of fighting against. You can apply this to every life situation. 

I also sense by using the mantra ‘I surrender’ support from something greater then me. Before I choose to let go of something I ask the angels or the universe to support me, to help me to let go with ease and grace. I trust this higher power and it’s support. The knowingness that I am not doing it alone and being supported makes the matra even more powerful to me. The power of change increases. Asking for support….another thing I am learning to empower and embody mySelf. So transformation for me is embracing resistance and embodying acceptance and surrender. 

In Nia™ (a body centered movement practise I teach) we work with nine movement forms. One of them is Aikido and this a perfect movement form to transform resistance. Nia™ discribes Aikido as: ‘Harmonious Spherical Motion’. While practising it, it represents: going with the flow, flowing, constant motion, dancing with what is, circulair, using what is for your own benifit, sensing harmony, being open, receptive and moving from center. These are the qualities you can sense within your body if your are in acceptance. I am checking in through the day. Am I open? Are my joints open? My muscles? Is energy flowing through my body or is there a place that is in resistance and creating a blockage.  Breathing to this specific area is one of the tools I use to open it up again. Visualizing a door or window opening is another tool, but being present with it is often already enough. Just notice what happens if you even add a mantra to it! Stand up, sense it…move it …in your living room or where ever you are. 

What are you resisting? How does resistance feel in your body? and what helps you in becoming open…becoming acceptant? Let’s play with it! 

There are two books I can recommeand when you would like to play more with resistance and acceptance: opening yourself for change. 

1) The Anatomy of Change, A Way to Move Through Life’s Transitions, by Richard Strozzi Heckler

2) The Sedona Method, Your Key to Lasting Happiness, Success, Peace and Emotional Well-Being, by Hale Dwoskin – 

PS: and when you choose to go back for a moment to your old habbit or addiction. Know that it is the ‘jumping off place’ for creating what you truly desire, over and over again. A place that invites you to even love yourself more so you can guide change with gentleness. 

In Love and light,

Esther   

Ik geef mij over…

Image

Vier woorden die ik de afgelopen dagen als een mantra voor mijzelf gebruik. De afgelopen week is een turbulente week geweest. Het voelde als een emotionele en intensieve tijd waarin dingen tot een einde kwamen, nieuwe dingen zich aandienden en een gevoel van leegte op de achtergrond aanwezig was. Nadat ik mijn website en blog had gelanceerd heb ik mijn huis geheel schoongemaakt en opgeruimd. Mijzelf van het ‘oude’ ontdaan. Dit motiveerde mij ook om mijn innerlijke huis schoon te maken en dat los te laten wat mij niet langer meer dient. Ik heb er bewust voor gekozen om een gewoonte los te laten en een nieuwe gewoonte te creëren die in het verlengde ligt van mijn hoogste goed. ‘Ik geef mij over’ zijn de woorden die mij helpen om los te laten en mijn lichaam en geest te herprogrameren. Aan het begin van een nieuw jaar zijn er velen van ons die besluiten een nieuw doel te stellen en vaak betreft het het loslaten van een gewoonte om zo een gezonder, gebalanceerd, overvloedig en gelukkig leven te creëren. Het valt mij op dat tijdens het loslaten van mijn gewoontes, mijn lichaam en geest die zijn gewend aan een bepaalde manier van leven, in een staat van weerstand komen wanneer ik mijn manier van bewegen, denken en doen verander. Ik stel mijzelf regelmatig de vraag: waarom voel ik weerstand als ik diep van binnen weet dat de betreffende verandering voor mijn hoogste goed is? Ik weet dat wanneer ik gezonder eet het me meer energie geeft en ik me levendiger voel. Ik weet dat ik door beweging mentale helderheid krijg en ik mijn lichaam krachtig maak en in vorm houd. Ik heb een keer besloten om 20 minuten per dag te mediteren. Ik weet uit ervaring dat mediteren mij meer innerlijke vrede geeft, ik meer gecentreerd ben, helderder, ontspannen, energiek en een sterkere connectie met mijn hogere zelf heb en zo veel meer. Dit wetende uit ervaring…waarom…echt..waarom…voel ik dan weerstand wanneer het de derde dag is en ik 20 minuten ‘moet gaan zitten’.:-) Ik vraag het mij af? Er is altijd die bezoeker die zich aandient genaamd WEERSTAND, waar ik vrienden mee dien te worden. Mijn gewoonte is om in de weerstand te gaan tegen de weerstand, hahaha, wat een paradox! De essentie is dat ik op dat moment weerstand heb tegen wat er Is. Wanneer het verlangen de kop opsteekt om terug te gaan naar mijn oude patronen en gewoonten ben ik er op mentaal en fysiek vlak mee in gevecht. “Het is niet toegestaan om dit te willen, te denken of te voelen”. Naast de mentale ruis neem ik het ook fysiek waar. Mijn spieren trekken samen. Andere voorbeelden zijn dat mijn hand onbewust in een vuist verandert, mijn ademhaling oppervlakkig wordt, mijn schouders en kaak verstrakken en mijn solar plexus (maag) gespannen raakt. Door mijn mantra ‘ik geef mij over’ uit te spreken, stopt het gevecht, de weerstand stopt. Ik open mijzelf en de sensaties in mijn lichaam veranderen. Verkramptheid verandert in openheid. Stagnatie verandert in stroming. Angst verandert in Liefde. Een nieuwe staat van harmonie is gerealiseerd. Ook al is het maar voor een paar seconden. Harmonie was er voor een moment en ‘het verwelkomen’ wordt een nieuwe oefening. Toestaan wat is…..het verwelkomen. Niet vechten, of mijn rug toekeren, maar mijn armen en hart ervoor openen. Steeds weer. De vuist veranderen in een open hand. Voor dit moment, probeer het, neem het zelf waar. Maak een krachtige vuist met één hand. Zeer krachtig en voel de energie van weerstand….Nu open je hand, handpalm naar boven….neem waar en adem. Ben er met je aandacht bij aanwezig. Wat voel je nu en waar voel je het? Uit mijn eigen ervaring, door de weerstand, de angst, iedere emotie te verwelkomen… verdwijnt het! Alsof het niets is. Wij zijn ware magiers weet je!

De zielsverwant van weerstand, genaamd ACCEPTATIE is de manier om harmonie te creëren. Het brengt mij in het nu, aanwezig bij wat is. Ik ervaar acceptatie als warm, liefdevol en vooral als open. In de afgelopen week toen ik mijn aandacht richtte op mijn ‘physieke symptomen van weerstand’ merkte ik nog meer momenten op van weerstand. Het is er….let erop en je zult het waarnemen. Ik ben nog steeds verrast hoe vaak deze bezoeker verschijnt. Ik zou je willen uitnodigen om één dag te nemen waarin je je eigen weerstand bewust gaat waarnemen. In één dag kwam ik weerstand tegen t.a.v. de wekker die afging, een gesprek dat ik had, een telefoontje dat ik moest plegen, een email die ik moest verzenden, koken, zelfs dansen…zoveel weerstand. Het maakt mij zeer duidelijk dat weerstand ‘de springplank’ is voor Liefde, Eigen-liefde. 

Iedere keer wanneer ik ergens naar snak, verlang of een gespannenheid waarneem dat niet in het verlengde is van mijn hogere goed, zeg ik: ‘Ik geef mij over’ en het voelt als een warme stroom die via mijn hart, armen, handen, door mijn benen en voeten naar de aarde gaat. Het ontspant en opent mij voor het moment. Zijn met…in plaats van vechten tegen. Dit kun je toepassen op iedere levenssituatie. Door de mantra ‘ik geef mij over’ te gebruiken ervaar ik ook support van iets dat groter is dan mijzelf. Voordat ik besluit iets los te laten vraag ik de engelen of het universum om mij te ondersteunen, te helpen om het met gemak en met gratie te mogen loslaten. Ik vertrouw op deze hogere kracht. Het gevoel dat ik het niet alleen doe en ondersteunt wordt maakt de mantra voor mij nog krachtiger. De kracht van verandering wordt vergroot. Het vragen om support is een ander ding dat ik aan het leren ben om mijzelf te bekrachtigen en te belichamen. Dus transformatie betekent voor mij, de weerstand omhelzen en acceptatie en overgave belichamen. 

In Nia™ (een lichaamgsgerichte bewegingsleer waarin ik lesgeef) werken we met negen bewegingsvormen. Een van die negen is Aikido and deze vorm is perfect voor het transformeren van weerstand. Nia™ omschrijft Aikido als: ‘Harmonische Spiraalvormige Beweging’. Wanneer beoefent, vertegenwoordigt het: met de stroom mee gaan, vloeiend, constante beweging, dansen met wat er is, circulair, gebruiken wat er is voor je eigen voordeel, het waarnemen van harmonie, open zijn, ontvankelijk en bewegen vanuit je centrum. Dat zijn de kwaliteiten die je in je lichaam kunt waarnemen wanneer je in acceptatie bent. Ik check het bij mijzelf gedurende de dag. Ben ik open? Zijn mijn gewrichten open? Mijn spieren? Stroomt de energie door mijn lichaam of is er een plek dat  weerstand biedt en een blokkade creëert? Mijn adem sturen naar deze plek is één hulpmiddel die ik gebruik om het weer te openen. Een ander is om te visualiseren dat ik op die specifieke plek een deur of raam open zet, maar erbij aanwezig zijn is eigenlijk vaak al genoeg. Neem nu waar wat er gebeurt als je een mantra toevoegt. Sta op, voel het…beweeg…in je woonkamer of waar je ook bent. 

Waar heb jij weerstand tegen? Hoe voelt weerstand in jou lichaam? en wat helpt jou om in openheid en acceptatie te zijn? Speel ermee!

Er zijn twee boeken die ik je kan aanraden wanneer je meer wilt verkennen t.a.v. weerstand en acceptatie: jezelf openen voor verandering:

1) The Anatomy of Change, A Way to Move Through Life’s Transitions, by Richard Strozzi Heckler

2) The Sedona Method, Your Key to Lasting Happiness, Success, Peace and Emotional Well-Being, by Hale Dwoskin 

PS: en wanneer je ervoor kiest om even terug te keren naar je oude gewoonte of verslaving. Weet dat het de ‘springplank’ is vanwaar je kunt creëren wat je werkelijk wilt. Elke keer opnieuw. Een plek dat je uitnodigt nog meer van jezelf te houden zodat je de verandering kunt verwezenlijken vanuit zachtheid. 

Liefde en licht,

Esther