De sensatie van Waarheid

Image

Kan jij de sensatie van waarheid herkennen en voelen? Waarheid is een sensatie hetzelfde als angst, vreugde en liefde. Ik kan de waarheid ervaren als een fysieke sensatie. Ik hoef niet te denken over of iets waar is of niet. Ik kan de waarheid waarnemen door mijn zintuigen en dat kan jij ook.

In mijn vorige blog schreef ik over de kracht van subtiliteit en de sensatie van genot. Hoe het bewust worden van subtiliteit mij meer genot, inzicht en leiding bracht in mijn leven. Bewust worden van subtiliteit geeft mij ook de mogelijkheid om “onder water te kijken”. Om te zien onder de oppervlakte, verder te kijken dan de sluier van illusie en Waarheid te voelen. Het is alsof ik mijn hele wezen en bewustzijn verbind met een veld van waarheid wanner ik verbonden en bewust ben van de subtiele boodschappen die ik ontvang via mijn zintuigen. Bewust verbonden zijn met mijn zintuigen versterkt mijn zesde zintuig: mijn intuïtie, het zien van de waarheid zonder te kijken. Ik kan vragen: Vertel ik de waarheid? Schrijf ik de waarheid? Spreekt iemand anders de waarheid? Is dit de waarheid? en ontvang de antwoorden door mijn sensaties.

Wat is waarheid?

Ik kan delen wat waarheid is voor mij. Naar mijn mening zijn er twee vormen van Waarheid.

Waarheid van de geest (het verstand): Ik weet dat iets waar is. De waarheid van de geest gaat over feiten over wat ik heb geleerd en ervaren op school en in het leven. Bijvoorbeeld: Ik heb geleerd dat de wereld rond is en niet plat. Ik heb ervaren dat vuur heet is en niet koud. Het gaat over wat ik geloof.

Waarheid van het hart: is de waarheid die, zoals ik graag beschrijf, komt van het centrum van alle centra. Komend vanuit de kern, de essentie van alle dingen en wezens. Voor mij is dit de Waarheid met een hoofdletter W. Ik ervaar deze waarheid door middel van sensatie en resonantie. Ik voel deze vorm van waarheid. Waarheid in deze zin is gerelateerd aan de afstemming van mij met mijn hogere zelf, het universum, god, liefde of hoe je het ook wilt noemen. Deze waarheid gaat verder dan de sluiers van illusie. Voorbij mijn verhalen, voorbij mijn mening, voorbij mijn waarneming van de dingen, voorbij…de illusie waarin ik leef. Deze waarheid Weet, zelfs wanneer mijn verstand het niet begrijpt. 1 en 2 wijzen op het essentiële verschil tussen iets dat waar is voor mij en de Waarheid. In dit blog wil ik dieper ingaan op de tweede vorm van waarheid, de Waarheid, komend uit het hart.

Dus, hoe kan ik de sensatie van waarheid waarnemen? Hoe voelt het? Hier zijn enkele voorbeelden van de kwaliteiten van de sensaties die ik ervaar:

Kwaliteiten van waarheid: Voornamelijk voelt het SCHOON, helder, zuiver, licht, open, liefde, expansief, gecentreerd, neutraal, als een stroom door mijn lichaam, begeleid met een diepe ontspannen ademhaling en mijn energieniveau blijft stabiel of verhoogt.

Kwaliteiten van onwaarheid: Voornamelijk voelt het VERVUILD , hard, dikke, zwaar, jeukend, spanning in mijn buik, mijn spieren trekken samen, mijn ademhaling is oppervlakkig, mijn emotionele energie intensiveert en mijn energieniveau neemt af.

Mijn bewustzijn van deze sensaties is afhankelijk van mijn bereidheid om de waarheid te ontvangen en met de waarheid en met wat er in het moment aanwezig is te zijn. Stel jezelf een vraag met de intentie de waarheid te ontvangen en neem een moment om het te voelen. Wat voel je? Welke kwaliteiten van de sensaties neem je waar? Een goede vraag om mee te spelen is, heb ik de waarheid verteld (over mezelf, over de ander, over iets)?Zelfs als je weet dat je de waarheid hebt verteld, vraag het alsnog en ervaar welke sensaties je ontvangt en wat ze je vertellen. Een andere vraag om mee te spelen is, wil ik dit of dat echt? Door jezelf vragen te stellen train je je lichaam, geest, emoties en spirit om de subtiele boodschappen van je sensaties te ontvangen en hen tot je te laten spreken. Na een tijdje hoef je deze vragen niet meer te stellen. Je zult het meteen “weten” via de stem van je lichaam en de verschuivingen die je ervaart in energie, omdat je bewustzijn is vergroot en je nu meer aanwezig bent in je lichaam en in het moment.

Handelen naar de waarheid is niet altijd leuk en fijn 🙂 De meeste tijd nodigt het me uit om uit mijn comfort zone te stappen en ideeën, wensen en verlangens die ik heb los te laten. Vaak gaan de sensaties voorbij mijn verstand. Door ervaring weet ik nu dat het een goed teken is, als je verstand er geen touw aan vast kan knopen. Het vraagt veel moed, vertrouwen en zelf- liefde om te handelen op basis van deze sensaties ook al weet ik nog niet waar het mij heen zal leiden. De grootste angsten die mij weerhouden om volledig en vrij te handelen naar deze waarheid zijn: wat andere mensen zouden kunnen denken van mij en de angst niet genoeg te hebben. Wat zijn de jouwe? Welke angsten houden jou tegen om te handelen naar de waarheid, jouw waarheid? Een voorbeeld dat ik zou willen delen is mijn vertrek naar de Verenigde Staten in augustus 2013 voor 4 weken vakantie. In de tweede week van mijn vakantie vertelde mijn sensaties, als een innerlijke stem, dat ik niet zou vertrekken naar Nederland op de geplande vertrekdatum. Ik zou langer blijven. Mijn verstand werd gek. Wat? Echt niet!!! Je hebt een baan, een appartement…je hebt eindelijk stabiliteit opgebouwd in Nederland…Je…Gaat… Naar…Huis!!! Pffff…ik kan je zeggen dit was een uitdaging. Mijn verstand wilde onmiddellijk dingen uitzoeken en uitpuzzelen mij kennende en al wetend wat ik zou besluiten, nog voordat ik het bewust door had, hahaha. De stem van het verstand is veel luider dan de subtiele stem van mijn lichaam. Maar de subtiele stem van mijn lichaam is zo veel meer krachtiger en intenser omdat het Waarheid resoneert. Nou…je weet waarschijnlijk al wat er gebeurd is. Ik bleef voor 3 maanden, gaf mijn baan op en de mogelijkheid bood zich aan mijn appartement te verhuren, en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb! Ik heb vaker ervaren dat mijn verstand iets wilde en een subtiele sensatie mij vertelde, nee. Mijn verstand wilde het heel graag en probeert mij dan te overtuigen met dwingende verklaringen, beloften en overtuigingen om mijn gevoel te veranderen en te kiezen voor wat het wil en/of nodig heeft. Soms is er een deel van mij die hoopt dat het verstand wint en de waarheid kan overrulen…maar goed ik weet nu beter. Ik kan je vertellen dat mijn verstand vele redenen heeft om te verantwoorden waarom het geloof wat het gelooft en wil wat het wil. Ik weet nu dat de subtiele sensatie mijn waarheid is. Het vertelt me dat wat mijn geest wil of mijn ego op dat moment, niet voor mijn hoogste goed is. Er is niets mis om toch te kiezen voor de keuze van het verstand. Probeer alleen eens een keer te luisteren en te handelen naar het subtiele gefluister van de waarheid en zie wat of waar dat je brengt:-)

Tips voor het leven van Waarheid in de verschillende sferen:

Fysiek

 • Beweeg en dans in waarheid, luister naar de mogelijkheden van jouw lichaam.
 • Voed je lichaam met voedsel en dranken die in waarheid zijn met de behoeften van je lichaam.
 • Handel naar de stem van je lichaam.
 • Reinig je lichaam regelmatig van de binnenkant (cleanse) en de buitenkant (scrub).

Mentaal

 • Spreek en schrijf de waarheid naar jezelf en naar anderen.
 • Laat de verhalen los die zijn gecreëerd in je hoofd.
 • Wees je bewust van je gedachten en reinig ieder van hen. Zijn ze echt waar?

Emotioneel

 • Erken de emoties die je voelt als een energie (niet als een verhaal).
 • Wees trouw aan wat je voelt, laat alle emoties door je heen stromen.

Spiritueel

 • Breng Jezelf tot expressie. Wees Jezelf, authentiek en uniek.
 • Loop je eigen pad.
 • Maak keuzes uit liefde niet uit angst.
 • Houd van jezelf.

Conclusie: Lose your mind and come to your senses! 🙂

 

Met liefde en in waarheid,

Esther

Advertisements

The sensation of Truth

Image

Can you sense and recognize the sensation of truth? Truth is a sensation same as for fear, joy and love. I can experience truth as a physical sensation. I don’t have to think about if something is true or not. I can perceive the truth through my senses and so can you.

In my previous blog I wrote about the power of subtlety and the sensation of pleasure. How becoming aware of subtlety brought me more pleasure, insight and guidance in my life. Becoming aware of subtlety also gives me the opportunity to “look under water”. To see below the surface, to look beyond the veil of illusion and sense Truth. It is as if I am connecting my whole being and awareness to a field of truth when I am connected and aware of the subtle messages I receive through my senses. Consciously being connected to my senses heightens my six sense: my intuition, seeing truth without looking. I can ask: Am I telling the truth? Am I writing the truth? Is someone else speaking the truth? Is this the truth? and receive the answers through my sensations.

What is truth? I can share what truth is to me. In my opinion there are two forms of truth.

1| Truth from the mind: I know that’s something is true. The truth from the mind is about facts about what I have learned and experienced in school and life. For example: I learned that the world is round and not flat. I experienced that fire is hot and not cold. It’s about what I belief.

2| Truth from the heart: is truth coming, as I like to describe, from the center of all centers. Coming from the core, the essence of all things and beings. For me this is The Truth with capital T. I perceive this truth through sensation and resonance. I sense this form of truth. Truth in this sense is related to the alignment of me with my higher self, the universe, god, love or what ever name you please. This truth goes beyond the veils of illusion. Beyond my stories, beyond my perception of things, beyond… the illusion I am living in. This truth Knows even when it doesn’t make sense to my mind. 1 and 2 point out the essential difference between something being true for me and the Truth. In this blog I would like to dive deeper in the second form of truth, the Truth, coming from the heart.

So, how do I perceive this sensation of Truth? How does it feel like? Well…here are some examples of the qualities of the sensations I experience:

Qualities of truth: first and foremost it feels like CLEAN, clear, pure, light, open, love, expansive, centered, neutral, as a flow through my body, companied with deep relaxed breathing, and my energy level sustains or increases.

Qualities of untruth: first and foremost it feels POLLUTED, harsh, thick, heavy, itchy, as tension in my stomach, my muscles contract, I am slightly breathing, my emotional energy intensifies, my energy level is decreasing.

My awareness of these sensations depends on my willingness to receive and be with the truth and with what Is in the moment. Ask yourself a question with the intent to receive truth and take a moment to sense. What do you sense? What qualities of sensation do you perceive? A great question to play with is, did I tell the truth (about myself, about the other, about anything)? Even if you ‘know’ you did, ask it and see what sensations you receive and what they are telling you. Another question to play with is, do I really want this or that? By asking yourself questions you train your body, mind, emotions and spirit to receive the subtle messages of your sensations and to let them speak to you. After a while you don’t have to ask these questions any more. You will “know” right away through the voice of your body and the shifts you experience in energy, because your awareness has expanded as you are now more present in your body and in the moment.

Acting on truth is not always fun:-) Most of the time it invites me to move out of my comfort zone and also to let go of ideas, wishes and desire I have. Often time the sensations doesn’t make ‘sense’ to my mind. It asks a lot of courage, trust and self-love to act on it not even knowing yet where it will lead me. The biggest fears that holding me back on acting fully and freely on truth are ‘what other people might think’ and ‘not having enough’. What are yours, which fears are holding you back to act on truth, your truth? An example I would like to share is me taking off to the USA in august 2013 for 4 weeks of holiday. In the second week my sensations, as a inner voice, where telling me that I was not leaving on the planned departure date. I was staying longer. My mind was going crazy. What? No way!!!! You have a job, you have a apartement….you finally had build some stability in The Netherlands….You Are Going Home! Pffff…I can say this was challenging. The mind immediately wanted to figure things out knowing me and what I would chose before I did, hahaha. The mind’s voice is much louder then the subtle voice of my body. But the subtle voice of my body is so much more powerful because it’s resonating Truth. Well…you probably already know what happened. I stayed for 3 months, gave up my job and the opportunity presented to me to rent out my apartment, and I am so glad that I did! I often time experienced that my mind wanted something and a subtle sensation was telling me no. My mind wanted it badly and tries to convince me with compelling statements, promises and beliefs to make up my mind and choose what it wants/needs. Sometimes a part of me hopes the mind wins and can overrule the truth…but well I know better now. I can tell you my mind has many reasons to justify why it beliefs and what it wants. I know now that the subtle sensation is my Truth. It’s telling me that what my mind wants or my ego in that moment, is not for my highest good. There is nothing wrong with choosing ether way. Just give it a try and listen to and act on the subtle whisper of truth and see what or where that brings you:-)

Tips for living Truth in the different realms

Physical:

 • move and dance in truth, listening to your body’s way.
 • Nourish your body with food and drinks that is in truth with the needs of your body.
 • Act on the voice of your body.
 • Cleanse your body temple once a while from the inside as well as the outside.

Mental:

 • Speak, tell and write the truth to yourself and to others.
 • Let go of the stories created in your head.
 • Be aware of your thoughts and clean each one of them up. Are they really true?

Emotional:

 • Acknowledge the emotions you are feeling as a energy (not as a story).
 • Be true to what you are feeling, allow all emotions the run through you.

Spiritual:

 • Express you. Be you, authentic and unique.
 • Walk Your path.
 • Make choices out of love not out of fear.
 • Love yourself

Conclusion: Lose your mind and come to your senses! 🙂

With love and in truth,

Esther